Attføring samlet i Aetat

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I dag, 1. juli, overtar Aetat vedtaksmyndigheten for yrkesrettet attføring. Dermed er all myndighet til å fatte vedtak i attføringssaker samlet i denne etaten.

  Til nå har trygdeetaten fattet vedtak i saker om yrkesrettet attføring. Heretter er vedtaksmyndigheten overført til Aetat.

  – Intensjonen med endringene er at den samlede perioden med sykepenger og attføring skal kortes ned, at overgangen fra sykmelding til arbeidsrettede tiltak skal skje så fort som mulig, og at flere skal komme raskere tilbake i arbeid, sier Helge Ommundsen, prosjektleder i Aetat.

  Med den nye ordningen vil attføringssøkeren bli registrert som arbeidssøker hos Aetat på vanlig måte. Sammen med Aetat vurderer søkeren om det skal fremsettes krav om yrkesrettet attføring, eller om andre former for bistand er bedre egnet for å komme tilbake i jobb. – Aetat vil ha sterkt søkelys på hvilke muligheter den enkelte har for å komme tilbake til yrkeslivet, sier Ommundsen.

  Folketrygdloven §11-5 fastsetter vilkårene for yrkesrettet attføring: Søkeren skal ha varig nedsatt arbeidsevne eller vesentlig innskrenkede muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass. Dette skal skyldes helsemessige forhold – sykdom, skade eller lyte. Tidligere har de medisinske vilkårene veiet tyngst når trygdeetaten har fattet vedtak om yrkesrettet attføring, og arbeidsmarkedsfaglige vurderinger har først kommet inn i bildet når vedtaket er fattet, søkeren er overført til Aetat, og arbeidet med handlingsplanen starter.

  – Fra 1. juli endrer dette seg. Da vil arbeidsevnen også være sentralt når vilkårene for vedtak om yrkesrettet attføring skal vurderes, sier Helge Ommundsen. Prosjektlederen understreker at den nye ordningen ikke vil føre til ekstraarbeid for legene. Skjemaene som legene skal fylle ut, vil ikke endre seg som følge av at Aetat overtar ansvaret for vedtaksmyndigheten for yrkesrettet attføring (§11-5 i folketrygdloven). – Dessuten skal honorering av legeerklæringer fortsatt effektueres av trygdeetaten, sier han.

  Aetat vil sende ut informasjon om den nye ordningen. (se www.aetat.no).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media