Endring av spesialistregler – blodsykdommer og psykiatri

Artikkel

I 2003 vedtok landsstyret å anbefale overfor Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling at spesialistreglene i blodsykdommer og i psykiatri skulle endres. Helsedepartementet har hatt forslagene til behandling, og Legeforeningen har nylig mottatt departementets godkjenning.

Spesialistreglene i blodsykdommer endres og gis følgende endrede krav:

1. Spesialistgodkjenning i indremedisin.

2. 2 1/2 års tjeneste ved utdanningsinstitusjon i hematologi. Inntil seks måneder av denne tjenesten kan utføres ved hematologisk laboratorium/koagulasjonslaboratorium. Inntil to år av tjenesten kan inkluderes i spesialistutdanningen i indremedisin.

3. Seks måneders tjeneste ved onkologisk avdeling som behandler lymfomer.

Kravet til gjennomførte kurs er uendret.

De endrede spesialistreglene i blodsykdommer trer i kraft straks. Leger kan godkjennes som spesialist etter de gjeldende, omredigerte spesialistregler frem til 1.1. 2007.

Utvidet krav til psykoterapiveiledning

De endrede spesialistregler i psykiatri trer i kraft fra 1.1. 2008.

Spesialistreglene i psykiatri gis følgende endrede ordlyd (endringene er skrevet i kursiv):

1. Fem års tjeneste i psykiatri. Tjenesten må være variert og dekke alle sentrale psykiatriske arbeidssituasjoner, diagnostisk og behandlingsmessig, og være minst to år i psykiatrisk sykehusavdeling og minst ett år i åpen allmennpsykiatrisk poliklinikk. Det forutsettes veiledning i psykoterapi av godkjent veileder i én time per uke i minimum tre år, minimum 105 timer, samt én times ukentlig klinisk veiledning gjennom hele utdanningstiden. I områder med manglende veilederkapasitet må veiledning via telematikk likestilles med øvrig veiledning.

Inntil ett år kan erstattes av: a) forskningstjeneste eller b) tjeneste i relevante spesialiteter eller c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.

Søknad om spesialistgodkjenning i psykiatri skal etter 1.1.2005 vedlegges attestert sjekkliste/loggbok.

Kursutdanning

Denne utgjør 200 timer, heri inkludert det obligatoriske psykiatrikurs. I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Merknad til kursutdanningen: Det obligatoriske psykiatrikurs er et femukerskurs over 2 1/2 år. Kandidater som har gjennomført kurset før 1.1. 1986, kan få sitt fireukerskurs godkjent.

Merknad til punkt 1: Tjenesten må være variert og dekke alle sentrale psykiatriske arbeidssituasjoner, diagnostisk og behandlingsmessig. Det forutsettes ukentlig psykoterapiveiledning i minst 70 timer over minst to år på psykodynamisk grunnlag og 35 timer over minst ett år på dertil godkjente psykoterapiformer. All psykoterapiveiledning skal gis av særskilt godkjent veileder og under tjeneste som teller under punkt 1.

Tjenesten må foregå ved avdelinger godkjent for spesialistutdanning i psykiatri, ved to ulike avdelingsoverlegeavsnitt, må omfatte minst to år ved sengeavdelinger, minst ett år ved poliklinikk og dekke følgende punkter:

Diagnostikk og behandling av akutte tilstander i døgnavdeling med stor sirkulasjon og øyeblikkelig hjelp-plikt (akuttavdeling). Minst 12 måneder.

Noe lengre tids behandling med variert pasientgruppe ved dag- eller døgnavdeling (intermediæravdeling). Minst tre måneder.

Aktiv behandling og rehabilitering av kronisk alvorlig sinnslidende over tid. Minst seks måneder sammenhengende ved sengeavdeling. Poliklinisk vurdering og behandling under tjeneste ved allmennpsykiatrisk poliklinikk for et geografisk begrenset opptaksområde. Minst 12 måneder.

Erfaring med oppfølging over tid av utskrevne pasienter med kroniske lidelser.

Erfaring med alderspsykiatri.

Erfaring med konsultasjon overfor primærhelsetjenesten, sosialtjenesten og somatiske avdelinger.

Merknad til punkt 1a): Med forskningstjeneste menes lønnet eller stipendfinansiert forskningstjeneste eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50 % stilling. Forskningstjenesten vil gi tellende tjenestetid i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen, og må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid (rapport, oppgave, artikkel, avhandling eller liknende). Forskningstjeneste som er gjennomført før autorisasjon, må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller liknende), og det er kun tid brukt til forskningskomponenten i graden (dvs. avhandlingen eller oppgaven) som vil telle. Norsk medisinsk doktorgrad teller som ett års forskningstjeneste uavhengig av tjenestested. Fullført forskerlinje med mastergrad (40 vekttall) gjennomført under cand.med.-studiet i Norge, teller som ett års forskningstjeneste.

Merknad til punkt 1b): Med tjeneste i relevante spesialiteter menes alle kliniske spesialiteter. I tillegg godkjennes tjeneste ved psykofarmakologisk laboratorium, avdeling for familiebehandling, rusmiddelbehandling og tjeneste ved enheter som arbeider med psykisk utviklingshemmede, som på forhånd er godkjente av spesialitetskomiteen i psykiatri. Tjeneste ved Forsvarets sanitet godkjennes etter spesielle retningslinjer.

Anbefalte artikler