Tuberkuløs adenitt i Tanzania

Godfrey Sayoki Mfinanga Om forfatteren
Artikkel

Tuberkulose er et av de store helseproblemer globalt sett med årlig omkring åtte millioner nye tilfeller og nær tre millioner dødsfall. I Tanzania var det en seksdobling av antall registrerte tilfeller fra 1979 til 2001. En viktig grunn til dette er HIV-epidemien. Det har vært særlig sterkt søkelys på Mycobacterium tuberculosis i forskning på kontroll av tuberkulose, og det med rette. Det er imidlertid lite kunnskap om hvilken rolle Mycobacterium bovis og andre mykobakterier spiller for epidemien, særlig i områder med stor kvegtetthet og i lys av den økende HIV-forekomsten. M bovis har spesielt vært relatert til ekstrapulmonal tuberkulose i form av tuberkuløs adenitt. Hensikten med dette forskningsprosjektet var å skaffe bakgrunnskunnskap om risikofaktorer for tuberkuløs adenitt, hvilke tuberkelbakterier som bidrar til denne sykdommen, samt hvilken sammenheng det er mellom den kliniske diagnosen, dyrking av biopsimateriale og histopatologiske forandringer.

Feltarbeidet ble gjort i tidsrommet 1998 – 2000, og omfatter en deskriptiv tverrsnittsstudie som inkluderer totalt 894 personer i Arusha-regionen i Nord-Tanzania. Studien er todelt: en husholdsundersøkelse som omfatter et tilfeldig utvalg på 426 husholdninger, samt en undersøkelse på 468 konsekutive pasienter med antatt tuberkuløs adenitt (diagnose på kliniske kriterier definert i det nasjonale tuberkuloseprogrammet). Fra alle pasientene i denne gruppen ble det tatt biopsier fra affiserte lymfeknuter. Biopsiene ble dels undersøkt med tanke på histopatologisk mønster, dels dyrket med tanke på vekst av tuberkelbasiller. I tillegg ble alle pasientene intervjuet for å kartlegge kunnskap om tuberkulose og om levevaner som kunne tenkes å representere risiko for å få denne formen for tuberkulose. I den andre gruppen på 426 personer (husholdsundersøkelsen), ble familier intervjuet om kunnskap og potensielle risikofaktorer av betydning for spredning av tuberkuløs sykdom.

Hovedfunnene var at M bovis var årsak til tuberkuløs adenitt i bare ca. 10 % av tilfellene, M tuberculosis i ca. 40 %, mens halvparten av tilfellene var forårsaket av atypiske mykobakterier. Hos en firedel av pasientene med antatt tuberkuløs sykdom, gav ikke dyrkingsprøver og histopatologisk undersøkelse holdepunkt for tuberkulose. En del matvaner var assosiert med økt risiko: å spise ukokt kjøtt og å drikke ukokt melk eller blod. Det å ha husdyr (kveg) i bolighuset, dårlig ventilerte hus og lite kunnskap om hvordan tuberkulose smitter, gav også økt risiko, likedan at det tidligere hadde vært påvist tuberkulose i familien. For noen stammer var denne risikoen mer fremtredende enn for andre, særlig for nomadestammer. HIV-infeksjon gav økt risiko for tuberkuløs sykdom med M bovis.

Avhandlingens tittel

Tuberculosis adenitis in Arusha, Tanzania: epidemiology and diagnostic challenges

Utgår fra

Senter for internasjonal helse

Disputas 19.3. 2004

Universitetet i Bergen

Anbefalte artikler