Måling av beinmineraltetthet

Jan A. Falch Om forfatteren
Artikkel

Måling av beinmineraltetthet står sentralt i diagnostikken av osteoporose. Resultatet vil påvirke beslutningen om hvorvidt en pasient bør starte med beinspesifikk farmakoterapi for å redusere fremtidig risiko for brudd. For å standardisere og forenkle vurderingen av den fysisk målte beinmineraltetthet (BMD g/cm²), kan denne angis som T-skåre. En kvinnes T-skåre vil angi hvor mange standardavvik hennes verdi for BMD avviker fra gjennomsnittet for premenopausale kvinner. Hvis man teoretisk tenker seg at BMD i gjennomsnitt er 1,00 g/cm2 for premenopausale kvinner og standardavvik er 0,10 g/cm², vil en kvinne med BMD 0,90 g/cm² ha en T-skåre på –1,0. Som det fremgår, vil en korrekt klassifisering av pasienter ved hjelp av T-skåre være avhengig av at BMD-verdiene i den premenopausale referansepopulasjonen gir et sant estimat av gjennomsnitt og standardavvik.

Når man henviser en pasient til beinmineralmåling i DXA-apparat, vil man få oppgitt resultatene fra undersøkelsen både som BMD og som T-skåre. Denne siste beregnes ut fra et referansemateriale som ligger i apparatets programvare. I Norge har vi i dag DXA-apparater fra fabrikantene Hologic, Lunar og Nordland. Den enkelte fabrikant har til nå benyttet sitt eget referansemateriale. Allerede i 1996 ble det klart at Hologic hadde anvendt referanseverdier for lårhalsmålingen som gav for lav T-skåre (1), noe som førte til at de fleste brukere av Hologic installerte nytt referansemateriale som gav korrekte verdier. Dessverre viser det seg at enkelte Hologic-apparater i Norge helt opp til i dag har operert med det gamle referansematerialet for lårhalsmålinger, og en rekke kvinner har fått en falskt for lav T-skåre. Dette har medført at man har gitt for mange kvinner diagnosen osteoporose, som jo er definert som T-skåre <= –2,5. Det er også sannsynlig at resultatene kan ha ført til oppstart av farmakoterapi som både har vært til liten nytte for den enkelte pasient, og som også unødvendig har belastet det offentlige helsebudsjett gjennom ordningen med blåresept for medikamenter mot osteoporose. Det er derfor viktig at leger som henviser pasienter til måling av beinmineraltetthet, forsikrer seg om at beregning av T-skåre er gjort med oppdaterte referansedata.

Anbefalte artikler