På norsk om personlighetspsykologi

Anna von der Lippe Om forfatteren
Artikkel

Havik, Odd E.

MMPI-2 Kartlegging av psykopatologi og personlighet.

2. utg. 284 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2003. Pris NOK 329

ISBN 82-15-00273-0

Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) er en av de mest brukte amerikanske tester for klinisk psykologisk diagnostikk og planlegging av psykologisk behandling. Den er nylig revidert (MMPI-2). Revidert er også Odd Haviks introduksjon/manual/oppslagsverk til testen. Førsteutgaven av boken var hovedsakelig basert på den opprinnelige testen, men med noe informasjon om revisjonen. Den reviderte boken omhandler MMPI-2, og dens norske normering og er utvidet ved at den tar inn oppdatert forskningslitteratur om testen, også norsk litteratur, og i tillegg er det føyd til omtale av nye skalaer og nye emner for brukeren, så som rapportskriving, tilbakemelding til klienten og utførlige kasuseksempler. Teksten er i tillegg gjennomsyret av testetiske betrakninger som understreker de forsiktighetsregler som bør følges.

Boken fremstår som en forbilledlig hjelp til å forstå en komplisert test og til å bruke den i det daglige kliniske arbeidet. MMPI bygger på profiltolkinger av en serie skalaer som bare får sin mening i konteksten av de øvrige. Korrekte tolkinger krever omfattende lesing om valideringslitteratur og omfattende veiledning i bruk, både den skriftlige som boken gir, og den individuelle veiledning av den enkelte kliniker i praksis – en forutsetning for forsvarlig bruk. Målgruppene for boken er psykologistudenter som trenger en introduksjon til klinisk bruk av testen, og erfarne brukere som trenger en håndbok for klinisk arbeid og forskning.

MMPI er ikke en test som gir grunnlag for nosologisk klassifikasjon, men for det forfatteren kaller en funksjonell analyse og kasuskonseptualisering rettet mot behandling. Funksjonell analyse er ideografisk og i motsetning til deskriptive nosologiske kategoriseringer teoristyrt. Den søker mot en etiologisk og kontekstuell hypotese om klientens spesifikke sårbarhet og problemer i gitte situasjoner. Boken gir et utall av tolkinger av ulike profiler og skalasammenstillinger både ut fra samlet klinisk erfaring fra mange kilder og så langt det lar seg gjøre med opplysninger om hvilken forskningsmessig støtte slike tolkinger har. Dette gir inntrykk av nøkternhet og inngir trygghet for leseren/brukeren om hvor grensene for ens tolkinger bør gå. Boken er også en kilde til økt læring om personlighetspsykologi. Det er vanskelig å tenke seg at en norsk bruker eller potensiell bruker av MMPI-2 ikke vil se seg vel tjent med å ha denne boken i bokhyllen.

Anbefalte artikler