Crohns sykdom

Bjørn A. Moum Om forfatteren
Artikkel

Cohen, Russel D.

Inflammatory bowel disease

Diagnosis and therapeutics. 350 s, tab, ill. New Jersey: Humana Press, 2003. Pris USD 125

ISBN 0 -89603-909 -9

Dette er en lettlest bok, både som introduksjon til temaet og som referansebok og oppslagsverk. Forfatteren har lyktes i å skape en omfattende, men likevel presis oversikt over alle områder innen sykdomsgruppen kronisk inflammatorisk tarmsykdom.

Boken vil være nyttig både for spesialister i allmennpraksis og indremedisinere, kirurger, pediatere og spesialister innen medisinsk og kirurgisk gastroenterologi som er opptatt av disse pasientene. Den gir god oversikt over etiologi, patofysiologi og betydningen av sykdommen for pasient og familie, samt helsevesenets rolle.

Spesiell omtale gis om temaene barn og unge, hvordan kvinner påvirkes av sykdom og da særlig under graviditet, samt kreft-, ernærings- og metabolske problemer. Nåværende og fremtidige muligheter innen terapi og ny viten innen genetikk og serologi er også behandlet.

Omtalen av de medisinske behandlingsmodaliteter gir oppdatert informasjon med omfattende kildehenvisninger, men boken er for lite detaljert til å fungere som oppslagsbok. Den er desto bedre som oversikt, med mange nyttige flytdiagrammer. Det gjør boken til et godt redskap også for undervisning.

For den klinisk vitenskapelig interesserte gir den informasjon om hva fremtidig forskning sannsynligvis vil fokusere på. Helseøkonomiske aspekter ved kronisk inflammatorisk tarmsykdom har inntil nå vært lite behandlet. Boken har et eget avsnitt om slike aspekter som vil interessere helsebyråkrater, helseadministratorer og dem som arbeider innen forskning og i den farmasøytiske industrien. Slik informasjon ses som svært viktig i dagens helsevesen – den gir et grunnlag for helsepolitiske strategier overfor denne pasientgruppen.

Nyere data om behandling med 5-aminosalisylater ved Crohns sykdom viser liten nytte. Disse fakta kunne vært bedre utdypet. Det hadde også vært en fordel med en oppdatert drøfting av et kontroversielt tema: redusert forekomst av kolonkreft ved ulcerøs kolitt og den krefthemmende effekten av 5-aminosalisylater belyst ved nyere data. Forfatteren kunne også diskutert noe mer kritisk koloskopioppfølging ved ulceøs kolitt for å redusere kreftdødeligheten. Noe overlappende informasjon i starten av boken kunne vært unngått.

Konklusjonen er at denne boken er lett tilgjengelig som introduksjon og nyttig som en oppdatering innenfor feltet kronisk inflammatorisk tarmsykdom, både for helsearbeidere og andre.

Anbefalte artikler