Skal prøve ut ny samspillmodell

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Gjennom møter med legene og arbeidslivets parter skal det prøves ut et informasjonsopplegg om inkluderende arbeidsliv (IA) for allmennlegene.

Aplf-leder Kjell Maartmann-Moe, Christl Kvam, leder i Akademikerne, Svenn Morten Iversen, Aplfs varalandsråd Nord-Trøndelag og Halfdan Winther, Aplfs landsråd Nord-Trøndelag, deltok på IA-seminaret på Gardermoen. Foto Ellen Juul Andersen

Rikstrygdeverket (RTV) og Legeforeningen er sammen om å forsøke nye metoder for å få flere sykmeldte i arbeid. Målsettingen er å redusere sykefraværet gjennom bedre tilrettelegging av arbeidet for den som er syk.

– 600 000 i yrkeaktiv alder står utenfor arbeidslivet. Mange av disse har ressurser og egenskaper som arbeidslivet trenger, sa trygdedirektør Arild Sundberg til trygdeetatens fylkeskontorledere, tillitsvalgte for allmennlegene og deltakere i IA-prosjektet under et seminar i april.

Gjennom et tradisjonelt opplegg ville trygdeetaten informert om regelendringer, gjennomført kontroll og deretter gitt tilbakemeldinger. Nå skal nye tiltak utprøves i Nord-Trøndelag, slik at man kan høste erfaring om hvilke modeller som fungerer best. Modellene skal evalueres.

– Vi vil i fellesskap gi informasjon direkte til legene. Vi vil skape en forankring hos legen og arbeidslivets parter, og skape en ny læringsarena, sa trygdedirektøren.

Kjell Maartmann-Moe, leder i Alment praktiserende lægers forening (Aplf), mente at samhandlingsmodellen har potensial i seg til å skape resultater.

– Jeg håper vi vil lykkes, og at den tiden som er satt av til dette vil kunne gi resultater. Det skal gjennomføres en pilot på fire til fem legegrupper, noen store og noen mindre, sa allmennlege i Levanger, Børge Halfdan Winther, som ser mange gode intensjoner med prosjektet.

Svenn Morten Iversen, allmennlege i Namsos, mente IA-arbeidet er en særdeles kompleks problemstilling, hvor det ikke er oppnådd tilfredsstillende resultater frem til nå. Derfor er han villig til å gi det nye opplegget en sjanse.

Samspillmodellen som skal utprøves mellom partene i arbeidslivet, søkes knyttet opp til allmennpraktikerens hverdag og den kan skape resultater.

– Fungerer ikke dette, lurer jeg på hva man skal gjøre for å få redusert sykefraværet, sa Iversen.

Anbefalte artikler