Nei til bemanningsnorm for leger i sykehjem

Ingrid Høie Om forfatteren
Artikkel

Stortingsflertallet stemte imot forslag om bemanningsnorm for leger i sykehjem. – Svært beklagelig, sier Legeforeningens president Hans Kristian Bakke.

Til behandlingen av Stortingsmelding nr. 45 (2002 – 2003), Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene, hadde Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti reist forslag om innføring av en minstenorm for legedekning ved sykehjem. Forslaget falt med 42 mot 66 stemmer.

Legeforeningen mener bemanningsnormer for leger er et viktig og nødvendig kvalitetsforbedrende tiltak i sykehjem.

– Det triste er at det er flertall for dette i Stortinget. Men flertallet ble splittet fordi Fremskrittspartiet ønsker bemanningsnorm i alle personellgrupper, mens forslagsstillerne i denne omgang bare foreslår bemanningsnorm for leger, sier Hans Kristian Bakke.

Stortingspolitikere på venstre og høyre fløy erkjenner at legedekningen i sykehjem er for lav, men kunne likevel ikke enes om at bemanningsnormer for leger vil heve kvaliteten.

– Bemanningsnormer er ikke aktuell politikk for regjeringen, verken for leger eller andre personellgrupper, sa sosialminister Ingjerd Schou. Hun anførte at sammenhengen mellom kvalitet og bemanningsnorm ikke er godt nok dokumentert. Schou viste til at Sosial- og helsedirektoratet skal gjennomføre en kartlegging av legetjenester i sykehjem. Deretter vil regjeringen se på hvilke tiltak som kan settes inn.

Heller ikke Bjarne Håkon Hansen (Ap) synes spørsmålet om bemanningsnormer er enkelt, men mener det er et viktig kvalitetsfremmende tiltak. Han viste til foreløpige funn fra en rapport som SINTEF Helse (tidligere SINTEF Unimed) har gjennomført på oppdrag fra Legeforeningen, Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund. Den viser at det er en klar sammenheng mellom legeinnsats, målt i antall timer per beboer, og nivået på medisinsk undersøkelse og behandling i sykehjemmene.

Fremskrittspartiet måtte tåle kritikk fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti for ikke å støtte opp om forslaget. John Alvheim (Frp) repliserte at det ikke først og fremst er flere leger man trenger i sykehjemmene, men hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Anbefalte artikler