Støtter teknologinøytral rekvirering av legemidler

Fra sentralstyret Møte 20.4.2004
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det vil være ønskelig med en forskriftsendring som sidestiller elektronisk og skriftlig resept.

  Dette fremgår av Legeforeningens høringssvar til Sosial- og helsedirektoratet vedrørende forslag om endringer i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.

  Det er foreslått endringer for å legge til rette for elektronisk kommunikasjon mellom rekvirent og apotek. Endringene er ment å gjøre forskriften teknologinøytral. Krav om autorisert reseptblankett for rekvirering av legemidler i gruppe A er foreslått opprettholdt.

  Legeforeningen kan ikke se at det er grunner til å holde A-resepten utenfor muligheten til elektronisk forskrivning. Med de nødvendige krav til bl.a. autentisering, integritetssikring og konfidensialitet som ligger som en forutsetning for bruk av elektronisk resept, vil Legeforeningen anta at det må være teknisk mulig å etablere et elektronisk system som i tillegg entydig identifiserer A-reseptene, og dermed sikrer tilstrekkelig kontroll med disse.

  I høringsdokumentet fremgår det at elektronisk reseptkommunikasjon vil foregå gjennom helsenettene. Legeforeningen understreker at en forutsetning for at allmennlegene skal ta i bruk mulighetene til elektronisk reseptkommunikasjon, er at de økonomiske forhold omkring bruk av helsenettene er avklart.

  Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=36933&subid=0

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media