Påstander om effekt må være dokumentert

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Medisinske påstander skal være forbeholdt godkjente legemidler. Påstander om helseeffekt kan tillates for andre produkter enn legemidler, men kun dersom de kan dokumenteres.

Påstander om medisinsk effekt skal være forbeholdt legemidler, mener Legeforeningen. Illustrasjon Øystein Førre

Dette fremgår av Legeforeningens høringssvar på en rapport fra Helsedepartementet. Legeforeningen slutter seg i det store og hele til anbefalingen om at medisinske påstander skal være forbeholdt legemidler. Foreningen mener det kan fremsettes helsepåstander om næringsmidler, forutsatt at påstanden kan dokumenteres – definert som «lovlige helsepåstander». Det må også settes en nedre grense for påstander som ikke er entydige, meningsfylte eller etterprøvbare – og som derfor under ingen omstendigheter kan tillates anvendt om næringsmidler – dvs. «ulovlige helsepåstander».

Farlige misforståelser

Forslaget om å tillate lovlige helsepåstander om næringsmidler er avhengig av at det eksisterer et effektivt overvåkings- og kontrollsystem, understreker Legeforeningen.

– Et slikt system er en forutsetning for å kunne tillate at det fremsettes slike påstander. Det må fastholdes som en absolutt og ufravikelig regel at medisinske påstander utelukkende er tillatt for egentlige legemidler. Noe annet vil, etter Legeforeningens oppfatning, kunne føre til potensielt farlige misforståelser blant forbrukerne, skriver foreningen i høringssvaret.

Legeforeningen støtter forslaget fra utvalget som har vurdert hvilke påstander knyttet til legemiddelprodukter som kan eller vil føre til at produktet blir et legemiddel. Der anbefaler man at det må opereres med to separate grenser, den ene mellom medisinske påstander og helsepåstander, den andre mellom lovlige og ulovlige helsepåstander.

Strenge dokumentasjonskrav

Legeforeningen mener at en avgjørende forutsetning for at lovlige helsepåstander kan aksepteres anvendt om næringsmidler, er at det stilles krav om dokumentasjon for påstanden. Når det gjelder næringsmidler med legemiddelform – piller, tabletter, pulver, dråper, miksturer o.l. – tilsier hensynet til å sikre forbrukerne best mulig produktinformasjon, samt forsvarlig og trygg bruk, at det stilles særlig strenge dokumentasjonskrav. Kravene bør være tilnærmet like de som i dag stilles til dokumentasjon for medisinsk effekt av legemidler, påpeker Legeforeningen. Eksempelvis vil dokumentasjon for tradisjonell bruk over lang tid – hvilket er det dokumentasjonskrav som i praksis stilles til legemiddelnære produkter – være utilstrekkelig i forbindelse med dokumentasjon for påstand om at et næringsmiddel i legemiddelform har helseeffekter. Her bør det, som ved legemidler, stilles krav om vitenskapelig dokumentasjon av den påståtte effekt.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=41075&subid=0

Anbefalte artikler