Artikkel

Års- og vårmøter i yrkesforeningene

Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) har årsmøte og vårmøte 10.–14. mai på Clarion Hotel, Stavanger. For ytterligere informasjon, se: www.legeforeningen.no/index.gan?id=39930&subid=0

Offentlige legers landsforening (OLL) har årsmøte og landsrådsmøte 12.–14. mai på Solstrand fjordhotell, Os ved Bergen. For ytterligere informasjon, se: www.legeforeningen.no/index.gan?id=39930&subid=0

Leger i vitenskapelige stillinger (LVS) har årsmøte 13.–14. mai i Auditorium 1, Biologisk Basalbygg, Haukeland Universitetssykehus. For ytterligere informasjon, se: www.legeforeningen.no/index.gan?id=6890

Enighet om ny hovedavtale

Som den siste av hovedsammenslutningene, har Akademikerne Helse undertegnet protokoll om ny hovedavtale. Hovedavtalen har varighet fra 18.3. 2004 – 31.12. 2007.

Kravet om å videreføre den avtalestrukturen som midlertidig er avtalt med NAVO, dvs. med tre overenskomstnivåer (A1, A2 og B-del), er videreført for førstkommende overenskomstforhandling – for Legeforeningens vedkommende i en egen protokoll til hovedavtalen.

Les hele avtalen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=40917

Ny e-postadresse?

Husk å melde fra til register@legeforeningen.noved skifte av e-postadresse, endret telefonnummer og/eller adresseendring. Oppgi gjerne e-postadresse både til jobb og privat.

Kollegialt nettverk

Norsk overlegeforening (Of) har etablert et nettverk av erfarne ledere med medisinsk spesialistbakgrunn, som er villige til å være samtalepartnere for kolleger i lederstillinger. Ofs lederutvalg og sekretariat organiserer og administrerer nettverket.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=41344&subid=0

Årsrapport

Spesialitetsrådets årsrapport for 2003 er nå lagt ut på Legeforeningens nettsider. Spesialitetsrådet er rådgivende organ for sentralstyret i spørsmål som gjelder legers videre- og etterutdanning. Rådet oppnevnes av sentralstyret, og skal ha oppmerksomhet på alle forhold av betydning for videre- og etterutdanning av spesialister. Årsrapporten finner du i sin helhet på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=41213.

Menneskerettigheter i Tyrkia

Legeforeningens menneskerettighetsutvalg var nylig ansvarlig for et seminar med temaet traumatisering, nedverdigelse, skam, tap og sorg – i et menneskerettighetsperspektiv.

Seminaret fant sted i Istanbul 21.–22. mars og var et samarbeid med Den tyrkiske legeforening, Den tyrkiske stiftelsen for menneskerettigheter og Sveriges Røde Kors’ senter for torturofre. Seminaret var et ledd i et lengre samarbeid Legeforeningen har hatt med Den tyrkiske legeforening om menneskerettighetsspørsmål i forhold til helse og medisin. Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=40923&subid=0

Primærmedisinsk uke

Årets primærmedisinske uke (PMU) finner sted 25.–29. oktober. Arrangører er Alment praktiserende lægers forening, Norsk selskap for allmennmedisin og Offentlige legers landsforening. Visjonen for årets PMU bygger på Olav H. Hauges dikt «Det er den draumen». Påmeldingsfrist er 15. september. Les mer om arrangementet i 2004 på: www.pmu2004.no

Enda et røykfritt sykehus

Aker universitetssykehus, som har over 4 000 ansatte, mottok i mars organisasjonenes røykfripris for å ha nådd målet om å være et røykfritt sykehus for ansatte i arbeidstiden.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=41452&subid=0

Deltar i prosjektet eResept

Helsedepartementet og Sosialdepartementet har tatt initiativ til et prosjekt i Rikstrygdeverkets regi. Legeforeningen er invitert til å delta med en representant i styrings- og prosjektgruppen for eResept, som skal ha til formål å kvalitetssikre og effektivisere arbeidet på legekontoret, i apoteket og i trygdeetaten.

Sentralstyret vedtok at Legeforeningen kan delta, under den forutsetning at den endelige versjonen av prosjektdirektivet kan godtas. Sentralstyret reserverer seg spesielt mot kravet om at representanter uten konsultasjon skal kunne binde foreningen. Presidenten gis fullmakt til å godkjenne endelig versjon av prosjektdirektivet, samt til å oppnevne Legeforeningens representanter. Det er en forutsetning at representantenes kostnader og eventuelle inntektstap dekkes av prosjektet.

Legeforeningens lukkede nettside

Generalsekretæren oppretter en arbeidsgruppe med representanter fra foreningens nettredaksjon, IT-seksjon, seksjon for informasjon, forhandlings- og helserettsavdeling samt en representant for Yngre legers forening. Disse får i oppdrag å legge frem et forslag til nytt tilbud på Internett. Forslaget skal basere seg på en undersøkelse blant de tillitsvalgte om hva slags informasjon og hvilke tjenester de ønsker på Legeforeningens hjemmeside, og på evaluering av eksisterende tilbud. Inntil nytt tilbud er på plass, legges informasjon til tillitsvalgte ut på de eksisterende åpne sider.

Særavtale for overleger i Forsvaret

Sekretariatet fikk fullmakt til å forhandle med Forsvarsdepartementet og Ullevål universitetssykehus om særavtale for leger med kompetanse innen akuttmedisin og krigskirurgi i internasjonal tjeneste.

Alternativ geografisk struktur

Sentralstyret vedtok at det på Legeforeningens lederseminar i april 2004 skulle gis en orientering om et forslag til alternativ organisering av foreningens lokalavdelinger.

Les mer: www.tidsskriftet.no/lts-pdf/pdf2004/539.pdf

Sentralstyrereferatet på nett

Samme dag, eller senest dagen etter sentralstyrets møter, legges referatet ut i fulltekst på Internett. Referatet fra marsmøtet finner du i fulltekst på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=40853&subid=0

Sentralstyrets møteplan

Det er sentralstyremøte mandag 24. mai på Hotel Alexandra i Loen. Sentralstyrets øvrige møtedatoer er som følger: torsdag 17. juni, tirsdag 24. august, onsdag 22. september, torsdag 23. – lørdag 25. september (arbeidsmøte), onsdag 20. oktober, tirsdag 16. november og fredag 10. desember.

Anbefalte artikler