Fra møtet 16.3. 2004

Artikkel

Endring i sykmeldingsreglene

Legeforeningen har mottatt forslag til endringer i folketrygdens regler om sykmelding – oppfølging av IA-erklæringen av 3.12. 2003. Bakgrunnen er at partene i arbeidslivet og regjeringen er enige om å forlenge IA-avtalen utover den avtalte prøveperioden, frem til utgangen av 2005.

I sitt høringssvar til Sosialdepartementet støtter Legeforeningen IA-avtalens prinsipp om at stedet for sykefraværsforebyggende arbeid og utprøvning av funksjonsevne først og fremst er arbeidsplassen. Foreningen er også tilfreds med at legens rolle som medisinsk premissleverandør ved sykmelding igjen erkjennes, og ønsker å videreutvikle denne rollen sammen med myndighetene og arbeidslivet.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=41076&subid=0

Utgifter til jordmorhjelp

Sentralstyret godkjente forslag til høringsuttalelse vedrørende forskrift om trygderefusjon for jordmødre. I høringssvaret fremhever Legeforeningen betydningen av at svangerskapsomsorgen skjer i samarbeid mellom jordmor og fastlegen. Legeforeningen er også bekymret for at forslaget om trygderefusjon vil føre til overforbruk av svangerskapskontroller.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=41446&subid=0

Utgifter til spesialistutvalg

Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) har bedt Legeforeningen avklare hvordan kostnader forbundet med deltakelse i samarbeidsutvalg skal dekkes. Kostnadene er en følge av den nye rammeavtalen for de private avtalespesialistene, hvor Legeforeningen og de regionale helseforetak er parter.

Sentralstyret vedtok at fylkesavdelingene dekker nødvendige kostnader forbundet med deltakelse i regionale samarbeidsutvalg/spesialistlegeutvalg. Fylkesavdelingene i den enkelte region oppfordres til å fordele utgiftene seg i mellom.

Nemndsbehandling av spesialistpraksis

Sentralstyret godkjente forslag til retningslinjer for nemndsbehandling av tvister i forbindelse med overdragelse av privat spesialistpraksis. Forslaget var drøftet med de regionale helseforetakene.

Generalforsamling for Christiania Torv

Generalsekretær Terje Vigen representerer Legeforeningen i generalforsamlingen for Christiania Torv AS (bygget Legenes hus).

Anbefalte artikler