Spesialistutdanningen: Godkjente spesialister 2003

Einar Skoglund Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 686 – 7

I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 5/2004 side 686 (i ingressen), 3. og 4. linje, skal det stå: «Gjennomsnittlig utdanningstid er 8,3 år og kvinneandelen 44 %.»

I figur 1, 1. kolonne, er det brukt feil fargekode i tegnforklaringen. Vi gjengir derfor figuren på nytt.

Anbefalte artikler