Tuberkulose i Sør-Etiopia

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tuberkulose er en livstruende sykdom som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. En tredel av verdens befolkning er smittet, og sykdommen opptrer oftest i lungene og overføres via dråpesmitte fra syke personer. I Afrika er HIV-epidemien en medvirkende faktor til økningen av antall tilfeller av tuberkulose. Tuberkulose er et av de største folkehelseproblemene i Etiopia.

  Avhandlingen vurderer tuberkulosearbeidet ved Yirga Alem Hospital i Sør-Etiopia. Mange av pasientene er alvorlig underernært og 20 % av pasientene er HIV-positive. Avhandlingen viser at HIV-positive tuberkulosepasienter og pasienter med alvorlig underernæring har atypiske kliniske og røntgenologiske funn. For den praktiserende lege i u-land er det viktig å være klar over dette da forsinket behandling kan føre til økt smitteføring i samfunnet.

  Videre viste avhandlingen at mange av tuberkulosepasientene hadde spesifikke ernæringsmangler, slik som mangel på vitamin A, C og E. Det kan derfor være viktig å iverksette tiltak for å bedre deres ernæringsforhold. Pasientene hadde også lavere antioksidantstatus og økt oksidativt stress. Sammenliknet med friske nordmenn har også friske etiopiere tegn på økt oksidativt stress. Dette kan tyde på at befolkningen i Etiopia er mer utsatt for infeksjoner.

  Mange av pasientene hadde hatt symptomer på aktiv tuberkulose i lang tid før de oppsøkte sykehuset. Disse pasientene representerer en gruppe med økt smittefare. Det er mangelen på helsetilbud i landet, kulturelle forhold samt manglende kunnskap om tuberkulose i befolkningen som er årsaker til at så mange pasienter ikke får nødvendig behandling.

  Et velfungerende tuberkuloseprogram er en forutsetning for å få bukt med sykdommen. I avhandlingen har vi dokumentert at bare 60 % ble helbredet. Dette er dårligere enn Verdens helseorganisasjons mål på 85 % helbredelse. Avhandlingen avdekket svakheter i oppfølging og behandlingsrutiner. Disse resultatene har igjen ført til bedring av tuberkuloseprogrammene i Sør-Etiopia.

  Avhandlingens tittel

  Avhandlingens tittel

  Clinical and operational challenges in the control of tuberculosis in south Ethiopia

  Utgår fra

  Utgår fra

  Senter for internasjonal helse

  Disputas 19.6. 2003

  Disputas 19.6. 2003

  Universitetet i Bergen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media