C. Mørk og medarbeidere svarer:

Cato Mørk, Mehmet Özek, Astrid Klopstad Wahl Om forfatterne
Artikkel

På bakgrunn av vår artikkel i Tidsskriftet nr. 1/2004 og pressemelding fra Tidsskriftet ble førsteforfatter kontaktet av TV2. TV2 ønsket å vite om for mange pasienter med psoriasis generelt får behandling i Syden. Cato Mørk uttalte da at mange pasienter som får klimabehandling har lav sykdomsaktivitet. Dette ble tolket og fremstilt slik at omfanget av ordningen burde reduseres drastisk. Vi har gjennom mange år vært sterke talsmenn for klimabehandling av psoriasis og mener fortsatt at slik behandling har sin klare plass i behandlingstilbudet. Vi har forsøkt å forbedre og kvalitetssikre behandlingen ved å evaluere effekt, inkludert effekt på livskvalitet og mestring av sykdommen, og resultatene er publisert i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter.

Pasienter må være egnet for denne type behandling. Uttakskriteriene er utarbeidet i samarbeid med Norsk Psoriasisforbund og baserer seg blant annet på utslettets alvorlighetsgrad, avstand til behandlingssted i Norge og andre relevante opplysninger. Etter at klimabehandling mot psoriasis ble startet i offentlig regi for snart 30 år siden, har det kommet ca. 1 000 søknader per år. Det er således diskrepans mellom antatt prevalens av alvorlig psoriasis og antall søknader. Både Seksjon for Behandlingsreiser og Norsk Psoriasisforbund har med jevne mellomrom oppfordret flere psoriatikere til å søke. Det kan likevel diskuteres om tilbudet er godt nok kjent. Omfanget av behandlingstilbudet har økt jevnt fra 370 pasienter per år; myndighetene har nå bestemt at 600 pasienter skal reise per år. Om lag en firedel av dem som får innvilget reise, takker nei til behandlingstilbudet.

Etter at PASI-skåre (0 – 72) ble innført i 1995 som mål for sykdommens alvorlighetsgrad, har vi sett at utslettet er langt mer alvorlig på søknadstidspunktet (medianverdier fra 13 til 20) enn ved ankomst på behandlingsstedet (medianverdier fra 6 til 10). Dette kan blant annet forklares med dårlig kvalitet på forhåndsinformasjonen, intensivering av behandlingen etter at søknaden er sendt og lang tid fra søknad til start av klimabehandling. Alle pasienter blir skriftlig informert om at de skal kontakte Seksjon for Behandlingsreiser dersom de får mindre utslett etter at søknaden er sendt inn, men svært få gjør dette.

Klimabehandling var opprinnelig ment som et alternativ eller supplement til innleggelse i en hudavdeling ved utbredt psoriasis. De siste årene har om lag en firedel av pasientene ved ankomst hatt PASI-skåre < 5. Dette er svært lite utslett. Erfaringer fra Dødehavet er at PASI-skåre bør være over 10 for at klimabehandling der skal være nyttig. Over halvparten av norske psoriasispasienter som innvilges behandling i Syden, har PASI-skåre < 10 når behandlingen starter; pasienter i barne- og ungdomsgruppene ennå lavere.

Vi mener at det er et stort behov for kvalitetskontroll, god medisinsk styring og et nærmere samarbeid med bevilgende og administrative myndigheter ved spørsmål om omfanget av ordningen med klimabehandling for pasienter med psoriasis.

Anbefalte artikler