Sterke meninger om helsefremmende arbeid

Tom Sørensen Om forfatteren
Artikkel

Hauge, Hans A.

Mittelmark, Maurice B.

Helsefremmende arbeid i en brytningstid

Fra monolog til dialog. 318 s, ill, Bergen: Fagbokforlaget, 2003. Pris NOK 398

ISBN 82-7674-908-9

Dette er først og fremst en presentasjon av arbeidsmodeller og fagmiljø ved HENÆR-senteret ved Høgskolen i Vestfold. De 15 forfatterne har bakgrunn i sosiologi, psykologi, pedagogikk, sykepleievitenskap, ledelse og administrasjon, epidemiologi, ernæringsfysiologi, folkehelsevitenskap og antropologi.

Boken er delt i tre: Helsefremmende politikk og velferdsstatens utfordringer, bemyndigelse gjennom dialog og kapasitetsbygging gjennom kompetanseutvikling. Den første delen klargjør fagbakgrunn og ideologisk tilnærming. Den bærer mye preg av programerklæring – det er argumentering for senterets fagtilnærming – men den er for lite konkret og detaljert for lesere som ønsker å sette seg grundigere inn i emnet. Unntaket er kapitlet om aksjonsforskning, som gir en god historisk gjennomgang. De to siste delene er mer konkrete og viser ved eksempler hvordan man ut fra dialog i en brukernær modell i ulike sektorer kan arbeide med å fremme helse. I et kapittel om brukermedvirkning får vi oppskrift på dialogkonferanse som metode. Det er også en god innføring og konkretisering av begreper «empowerment» eller bemyndigelse, som det kan oversettes til. Dette er et begrep som internasjonalt er helt sentralt i helsefremmende og forebyggende arbeid.

Helsefremmende arbeid i en brytningstid er best egnet som støttebok ved kurs og liknede innen forebyggende helsearbeid. Kapitlene om aksjonsforskning og bemyndigelse kan være en god innføring for leger som er opptatt av praktisk gjennomføring av helsefremmende tiltak.

Anbefalte artikler