Hjerte- og karsykdommer

Johannes Soma Om forfatteren
Artikkel

Eagle, Kim A.

Baliga, Ragavendra R.

Practical cardiology

Evaluation and treatment of common cardiovascular disorders. 688 s, tab, ill. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2003. Pris USD 38

ISBN 0-7817-3261-1

Forlaget markedsfører dette som en «konsis, men samtidig omfattende bok som gir praktisk informasjon om de hyppigst forekommende hjerte- og karsykdommer. Diagnostiske og terapeutiske anbefalinger er basert på de nyeste retningslinjene fra American Heart Association».

I den første delen diskuteres differensialdiagnostiske aspekter med utgangspunkt i de vanligste symptomene ved hjerte- og karlidelser. Den andre delen omhandler de viktigste sykdomsgruppene. I den tredje gis en innføring i hyppig forekommende praktiske problemområder hos hjertesyke, som for eksempel risiko ved operasjon. I den avsluttende delen presenteres en oversikt over de vanligste medikamentene ved hjertesykdommer.

Denne boken inneholder de viktigste temaene innenfor hjerte- og karsykdommer. En rekke medforfattere, de fleste fra University of Michigan Ann Arbor, har bidratt med spesialkompetanse. Alle kapitlene er utformet etter samme mal. I mange kapitler er symptomer, terapeutiske aspekter etc. sammenfattet i tabeller, noe som gjør innholdet lett tilgjengelig. De differensialdiagnostiske betraktningene i bokens første del og forslag til preoperative vurderinger og antikoagulasjonsbehandling i den tredje delen er ekstra verdifulle, både på grunn av at de er hyppig forekommende i den kliniske hverdag og på grunn av at de er lite vektlagt i andre lære- og oppslagsbøker. Retningslinjene for diagnose og behandling er i tråd med gjeldende praksis i Norge.

Flere tabeller og figurer kunne gjort innholdet enda mer oversiktlig. For hjertespesialister kan den være for elementær som oppslagsbok, men nyttig for leger under utdanning i indremedisin og hjertemedisin og for leger som ønsker seg en lett tilgjengelig og oppdatert oversikt.

Anbefalte artikler