Økt faglighet gir verdighet for mennesker med psykiske lidelser

Ingrid Høie Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen skjerper krav til faglighet og kvalitet i statusrapport om helsetjenesten for mennesker med psykiske lidelser.

Legeforeningen mener alle nivåer i behandlingsnettverket trenger kvalitetsforbedring og kompetanseheving. Illustrasjon Øystein Førre

I rapporten setter Legeforeningen søkelyset på en rekke problemområder som må løftes frem i siste halvdel av Opptrappingsplan for psykisk helse 1999 – 2006, og som høsten 2003 fikk forlenget perioden til 2008.

Rett til diagnostisk vurdering

Kvantitative mål for økning av ressurser, omfang og tilbud av tjenester har hittil stått sentralt i Opptrappingsplanen. Nå vil Legeforeningen ha faglighet og kvalitet på dagsorden, i form av konkrete krav i planen. Det er bare faglig oppgradering av tjenestetilbudet som kan bidra til en helsetjeneste som fremmer respekt og verdighet for mennesker med psykiske lidelser, mener foreningen.

Rapporten påpeker at det er for stor variasjon på dagens tilbud, og at det faglige nivået i mange tilfeller er for lavt. Mange pasienter får behandlingsopplegg som er dårlig tilpasset og ofte unødvendig langvarige, fordi det ikke er gjennomført en fullgod diagnostisk vurdering og utredning. For å motvirke dette, mener Legeforeningen at Helsedepartementet må fastsette klare kvalitetskrav til kompetanse og sammensetning av bemanning. Det må også stilles kvalitetskrav til hvilke personellgrupper som skal gjøre hva, til ønskede behandlingsforløp og -programmer. Alle nivåer i behandlingsnettverket trenger kvalitetsforbedring og kompetanseheving.

Legeforeningen krever at alle med psykiske lidelser som blir henvist til spesialisthelsetjenesten, skal ha rett til utredning, diagnostisk vurdering og skriftlig behandlingsplan. Psykiater eller psykologspesialist skal ha det faglige ansvaret for dette, mens psykiater skal ha ansvar for medisinsk utredning. For å sikre faglighet i behandlingen må også fastlegen få klar tilbakemelding om behandlingsopplegget.

Samordning

Det er også nødvendig med økt innsats for å samordne behandlingsnettverket slik at det fremstår sammenhengende og helhetlig. Det forutsetter entydig og klart samarbeid og ansvarsfordeling mellom ulike aktører. Her har fastlegene en sentral rolle, mener Legeforeningen, som er bekymret over at opptrappingsplanen overser fastlegens rolle og ansvar for behandling av mennesker med psykiske lidelser.

Statusrapporten løfter videre frem behovet for en gjennomgang av pasientflyten mellom nivåene i behandlingsnettverket, for å avklare hvilke pasientgrupper som skal behandles hvor og av hvem, og for å redusere ventetider for behandling. Mange av de langvarig syke som i dag behandles i spesialisthelsetjenesten kan overføres til kommunale tilbud, anser foreningen.

Rettigheter

Pasientrettighetsloven, psykisk helsevernloven, helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven sikrer sentrale rettigheter til mennesker med psykiske lidelser. Likevel er det mange som ikke får de tilbudene de har rett til etter loven. I siste halvdel av opptrappingsplanen må derfor arbeidet for å ivareta rettighetene til mennesker med psykiske lidelser komme i sentrum. Legeforeningen fremhever spesielt rett til individuell plan, og påpeker videre at det er behov for en nærmere vurdering av hvilke psykiske lidelser som faller inn under retten til nødvendig helsehjelp.

Statusrapporten kan bestilles på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=40301

Anbefalte artikler