Oftere kreft hos overvektige

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Forekomsten av fedme øker. Det betyr sannsynligvis også at flere vil få kreft.

Foto SCANPIX/CORBIS

I en kanadisk studie med mer enn 20 000 pasienter har man sett på sammenhengen mellom fedme og ulike kreftformer (1). Personer med kroppsmasseindeks over 30 kg/m² hadde økt risiko for flere typer kreft. Dette gjaldt kreftformer der tidligere studier har påvist en sammenheng med fedme, for eksempel brystkreft og kreft i ovarier og tarm. Forfatterne fant imidlertid også at sterkt overvektige personer hadde en betydelig økt risiko for hypernefrom, myelomatose og non-Hodgkins lymfom. Omkring 10 % av krefttilfellene hos menn og 5 % hos kvinner kunne tilskrives fedme.

– Det er liten grunn til å tro at forholdene i Norge avviker vesentlig fra dette. Studien bekrefter i hovedsak tidligere funn, men det er nytt og interessant at de finner en sammenheng også mellom fedme og sjeldne kreftformer. Styrken ligger i det store antallet som er undersøkt. På den annen side er dataene basert på selvrapportert vekt og kostvaner, sier Per Ole Iversen ved Institutt for medisinske basalfag, avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

– Årsaken til sammenhengen mellom fedme og kreft er lite kjent. Mange ulike kreftformer er assosiert med fedme. Det kan bety at en felles faktor driver cellene i en «malign retning». Foreløpig er dette bare en hypotese, sier Iversen.

Anbefalte artikler