Fosterdiagnostikk i et nytt perspektiv

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Forfatterne bak en studie fra USA hevder at fosterdiagnostikk er kostnadseffektivt og bør tilbys alle gravide.

Debatten rundt hvem som skal tilbys fosterdiagnostikk dreier seg oftest om etiske retningslinjer. En artikkel i The Lancet setter derimot problemstillingen i et annet perspektiv: Hva er kostnad-nytte-effekten av fosterdiagnostikk, og hvordan skal denne vurderes (1)?

Studien omhandler bare fostervannsdiagnostikk og chorionbiopsi. Ifølge forfatterne bør tilbudet balanseres opp mot risiko for kromosomfeil, risiko for utilsiktet abort og kvinners ønske om å slippe å få et barn med kromosomfeil. Forfatterne har gjennomgått en rekke tidligere undersøkelser, vurdert den vitenskapelige kvaliteten og regnet ut kostnader per kvalitetsjusterte leveår forbundet med de to typene fosterdiagnostikk. De konkluderer med at det er kostnadseffektivt å tilby slike undersøkelser til alle kvinner, uansett alder og utgangsrisiko.

– Det kan være riktig at noen kvinner synes at risikoen for utilsiktet abort ved et slikt inngrep er mindre alvorlig enn utsikten til å få et barn med en alvorlig kromosomfeil. Her er det imidlertid mange hensyn som spiller inn. For noen kvinner betyr risikoen for utilsiktet abort at de sier nei til fosterdiagnostikk. Ikke-invasive metoder, som kombinasjon av blodprøver fra moren og tidlig ultralydundersøkelse, ville nok endre dette bildet, sier Carl Birger van der Hagen, tidligere overlege ved Avdeling for medisinsk genetikk, Ullevål universitetssykehus.

– Vi har i Norge ingen tradisjon for å ta med økonomiske vurderinger når vi diskuterer bruken av fosterdiagnostikk. Mange synes dette smaker for mye av eugenikk. Etiske vurderinger lar seg også vanskelig plassere i økonomiske analyser, slik det understrekes i en kommentar i det samme nummer av tidsskriftet (2), sier van der Hagen.

Anbefalte artikler