Les mer om …

Artikkel

Behandling av akutt hjerteinfarkt

I løpet av få år er behandlingen av akutt koronarsyndrom endret vesentlig. Slike tilstander forårsaker mange sykehusinnleggelser og legger beslag på store ressurser. Utviklingen stiller nye og store krav til organisering og kompetanse i alle ledd av behandlingskjeden. Tre oversiktsartikler i Tidsskriftets temaserie om hjertesykdommer gir en oppdatering om aktuell behandling ved akutt hjerteinfarkt.

Prehospital trombolytisk behandling

Moderne behandling av akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon

Angioplastikk eller fibrinolytisk behandling ved akutt hjarteinfarkt med ST-elevasjon?

Nye metoder i hjertemedisin og kikkhullskirurgi

Om lag 50 000 pasienter kontakter lege jevnlig for justering av warfarindosen. Kan mange av dem foreta denne doseringen selv?

Atrieflimmer behandles vanligvis medikamentelt. Fra Haukeland Universitetssykehus rapporteres gode erfaringer med en ny behandlingsmetode ved paroksysmal atrieflimmer, lungeveneisolasjon med radiofrekvensablasjon.

Forskere ved St. Olavs Hospital har utviklet en tredimensjonal navigeringsmetode, basert på preoperative CT- eller MR-bilder og en laparoskopisk peker, for å bedre veiledning og planlegging av laparoskopisk kirurgi.

Kan atrieflimmer helbredes?

Egenkontroll av blodfortynning

Tredimensjonal navigasjon i laparoskopisk kirurgi

Kurativ behandling av paroksysmal atrieflimmer med radiofrekvensablasjon

Innlegges innvandrere oftere i akuttpsykiatrisk avdeling?

Innvandrere fra ikke-vestlige land i tre bydeler i Oslo har ikke høyere innleggelsesrate i akuttpsykiatrisk avdeling enn andre grupper, men de synes å være psykisk sykere før de innlegges. Dette viser en retrospektiv gjennomgang av opplysninger om alle innlagte pasienter i avdelingen i 2002.

Innlegges innvandrere oftere enn etniske nordmenn i akuttpsykiatriske avdelinger?

Nevropatiske smerter

Både antidepressive og antikonvulsive legemidler kan ha effekt ved nevropatiske smerter, blant annet diabetisk nevropati. Det er gjennomført en rekke klinisk kontrollerte studier av slik behandling.

Farmakologisk behandling af neuropatiske smerter

Pasienterfaringer fra primærhelsetjenesten

Befolkningen er blitt mer fornøyd med legedekningen og ventetiden for å få legetime etter fastlegereformen. Tilfredsheten med selve legebesøket og behandlingen er bare blitt noe bedre. Dette viser data fra to landsdekkende spørreskjemaundersøkelser i 2000 og 2003.

I tilsvarende studier i Nord-Norge og på Østlandet rapporterte pasienter økt tilfredshet med sin legekontakt, men redusert tilfredshet med tilgjengeligheten av visse tjenester.

Brukertilfredshet i allmennlegetjenesten før og etter fastlegereformen

Pasienterfaringer i primærlegetjenesten før og etter fastlegeordningen

Anbefalte artikler