Ny lærebok i psykiatri

Merete Nordentoft Om forfatteren
Artikkel

Malt, Ulrik Fredrik

Retterstøl, Nils

Dahl, Alv A.

Lærebok i psykiatri

942 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. Pris NOK 685

ISBN 82-05-28070-3

Forfatterne har udgivet en fuldstændig ny version af lærebogen fra 1994. Den er opbygget af 30 kapitler, som dækker alle områder inden for psykiatrien. Alle de kliniske kapitler indeholder vignetter, der illustrerer sygdomstilfældene. I flere er der optrykt skalaer til bedømmelse af psykopatologi. Dette er meget nyttigt og relevant og det kunne have været gjort mere konsekvent. Der er bokse med opstilling af diagnostiske kriterier, prognostiske faktorer, risikofaktorer. I nogle af de kapitler, der beskriver hvorledes forskellige signalstoffer påvirker hinanden, kunne der være gjort mere brug af diagrammer for at lette tilegnelsen af dette vanskelige stof. Bogen er generelt velskrevet og lettilgængelig. Sproget er homogent, og man mærker ikke at forskellige forfattere har været involveret.

Kapitlet om skizofreni kunne være mere udbygget med hensyn til beskrivelse af de psykopatologiske fænomener, ligesom omtalen af de psykosociale interventioner ved denne sygdom er meget kortfattede. Til gengæld er kapitlerne om angstlidelser, krisereaktioner, psykosomatiske lidelser, psykoseksuelle forstyrrelser og selvmord og selvmordsforsøg og konsultations-liaison psykiatri meget udbyggede og informative.

Lidt utraditionelt for en lærebog i psykiatri indeholder den et stort interessant kapitel om psykiatriens historie, og inkluderer som noget nyt et stort kapitel om evidensbaseret medicin, et emne af generel karakter. Forfatternes begrundelse for at inkludere dette kapitel er at psykiatri er et fag på niveau med andre kliniske fag. Denne indstilling afspejler sig i bogens tekst. I fremtidige udgaver må man forestille sig at den evidensbaserede tankegang mere selvfølgeligt indgår i gennemgangen af behandlingen inden for de enkelte sygdomsområder. Dette er ikke konsekvent gennemført i denne udgave. I forbindelse med de enkelte interventioner, der nævnes i de forskellige kapitler, er der kun i ringe grad overvejelser over hvilken grad af evidens der er for den pågældende intervention.

Bogen kan anbefales til medicinstuderende, alment praktiserende læger og læger under specialistuddannelse i psykiatri. Den kan også anvendes af andre faggrupper, patienter og pårørende.

Anbefalte artikler