Les mer om …

Artikkel

«Gamle» og nye kardiografiske metoder

De siste årene har det skjedd store fremskritt innen kardiologisk diagnostikk og behandling. Etableringen av nye metoder får konsekvenser for behandlingstilbudet og krever oppdatert kunnskap hos leger. Tidsskriftets temaserie om hjertesykdommer innledes med artikler om arbeids-EKG, som fortsatt er den vanligste metoden for påvisning av koronar iskemi, og ulike ekkokardiografiske teknikker.

Spissfunksjoner og helhet

Arbeids-EKG

Stressekkokardiografi

Klinisk bruk av nye ekkokardiografiske teknikker

Prehospital akuttmedisin

En velfungerende akuttmedisinsk kjede utenfor sykehus gir folk trygghet i hverdagen. Bare to av 28 kommuner i Vestfold og Troms oppfylte anbefalte krav til prehospital responstid. I Lillehammer er det nå satt i gang høyskoleutdanning for ambulansepersonell.

God akuttberedskap gir trygghet

Hjerte-lunge-redning i kommunehelsetjenesten – enkelt program for opplæring og vedlikehold

Når det haster – prehospitale responstider i Vestfold og Troms i 2001

Styrket ambulansefag gir bedre prehospital behandling

Utplassering av hjertestartere – nytter det?

Basert på en systematisk litteraturstudie maner to allmennpraktikere på Vestlandet til varsomhet mot å ha for store forventninger til hva som kan oppnås med utplassering av halvautomatiske defibrillatorer på offentlige steder.

God akuttberedskap gir trygghet

Utplassering av hjartestartarar – nyttar det?

Hjartestartargrupper med lekfolk i spreiddbygde område 

Hvordan fungerer fastlegeordningen?

Fastlegeordningen er nå gjenstand for evaluering. Fra Bergen rapporteres det at mange pasienter som kom til legevakten på dag- og kveldstid, stort sett var fornøyd med fastlegen, men at de, til tross for det, ikke hadde forsøkt å kontakte vedkommende. Fra Oslo etterlyses det større villighet blant fastlegene til å gjennomføre hjemmebesøk hos alvorlig syke.

I hovedsak synes fastlegene at det ikke er vanskelig å innpasse pasienter med akutt sykdom i den daglige praksis. Fastleger med korte pasientlister har ikke flere konsultasjoner og tar ikke flere prøver per pasient enn de med lange pasientlister.

Er fastlegeordningen vellykket?

337 sykebesøk på dagtid fra Oslo Legevakt

Legenes arbeidssituasjon etter ett år med fastlegeordningen

Endringer i tjenesteproduksjon og tilgjengelighet under fastlegeordningen

Fastlegeordningen og legevakt i Bergen

Fra klient til pasient

Med politikere som pådrivere er rehabilitering av rusmiddelmisbrukere nå i stor grad definert som en medisinsk oppgave. Kontrollert utdeling av metadon, kombinert med psykososial støtte, er satt i system. Virker metadonbehandlingen?

Metadonbehandling som monopol

Opiatmisbrukere i metadonassistert rehabilitering ett og to år etter inntak

Metadondose, behandlingsvarighet og heroinbruk i medikamentassistert rehabilitering

Anbefalte artikler