Når relasjoner gjør godt

Per Anders Øien Om forfatteren
Artikkel

Borg, Marit

Topor, Alain

Virksomme relasjoner

124 s. Oslo: Kommuneforlaget, 2003. Pris NOK 289

ISBN 82-446-0857-9

Kommuneforlaget har tatt initiativ til utgivelse av en liten, men viktig bok om bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser. Virksomme relasjoner henvender seg først og fremst til et bredt publikum av fagfolk innen helse- og sosialsektoren, til alle som skal utvikle en bedre psykiatri. Den er resultat av et samarbeid mellom norske og svenske fagpersoner med lang erfaring innen psykiatrisk arbeid.

Innholdet baseres på dybdeintervjuer med 15 personer som alle har opplevd psykisk sykdom fra innsidenog har møtt hjelpeapparatet. Brukerperspektivet er viktig – de som selv har vært ilidelsen, er de fremste formidlere av hva som subjektivt har virket og hjulpet, eventuelt virket negativt. Her er ikke hovedvekten lagt på det som kan telles og måles, men på selve opplevelsesaspektet, den kvalitative innfallsvinkelen.

Det er grunn til å ta dette perspektivet alvorlig, og boken er et godt bidrag i retning av å øke forståelsen for pasientenes opplevelser hos nåværende og fremtidige behandlere. Forfatterne bruker et enkelt og innlevende språk, som understreker den erfaring de selv har fått gjennom mange års arbeid innen feltet.

Etter hvert som man leser gjennom de sju kapitlene, får boken mer og mer preg av studiebok til felles bruk på arbeidsplassen. Den vil inspirere til viktige og utfordrende samtaler om allmenne sider ved alvorlig sinnslidelse, nemlig relasjonene som bærer gjennom den avgrunnsopplevelsen mange av disse pasienten har vært i. Her tenkes det ikke bare på relasjoner i pasientenes sosiale liv, men like mye på de relasjonene som etableres mellom pasienten og personalet. Begrepet profesjonalitet diskuteres på en fruktbar måte: Profesjon som distanse og profesjon som nærhet.

Boken kunne fått en utilsiktet slagside dersom forfatterne hadde gitt inntrykk av at alt informantene oppgav, uten videre ble oppfattet som «sant». Dette har de på en forbilledlig måte unngått.

Anbefalte artikler