Reduksjon av fastlegens liste

Lars Duvaland Om forfatteren
Artikkel

Reduksjon av fastlegens liste skal gjøres ved tilfeldig utvalg, og Helsedepartementet skal videreføre ordningen.

Dagens bestemmelser fremgår av fastlegeforskriftens § 16, andre ledd. Imidlertid fikk en arbeidsgruppe våren 2002 i oppdrag av Helsedepartementet å utrede alternative måter for å redusere fastlegenes lister. Arbeidsgruppen, som bestod av representanter fra Kommunenes Sentralforbund, Legeforeningen, Oslo kommune, Rikstrygdeverket og departementet, overleverte sin rapport 1.7. 2002. Der anbefalte man fortsatt bruk av tilfeldig utvalg. Dette var blant annet basert på at det er vanskelig å få gode opplysninger om pasientenes reelle «ansiennitet» hos legene.

I forbindelse med innføringen av fastlegeordningen var det en del kritikk rundt tildelingen, da listeplasseringen skjedde ut fra opplysninger fra pasientene selv. Dersom legen skal stå for utvelgelsen, enten ut fra ansiennitetsprinsippet eller ut fra pasientens behov, vil dette kunne komme i konflikt med prinsippet om at pasienten velger lege, og ikke omvendt.

Helsedepartementet iverksatte i 2003 på nytt en prosess i det sentrale samarbeidsutvalg for fastlegeordningen (SSU). Hensikten var å forsøke å finne en bedre måte å gjennomføre listereduksjon. Etter innspill fra partene konkluderte departementet i brev datert 19.12. 2003 på nytt at ordningen med tilfeldig utvalg skal videreføres, da det ifølge departementet har «vist seg vanskelig å komme fram til en ordning som ivaretar de ulike gruppers interesser og hensyn, uten at man samtidig innfører et omfattende administrativt system».

På grunn av de uheldige utslagene listereduksjon kan gi for enkelte, er det etter Legeforeningens syn viktig å se på alternativer til reduksjon, blant annet bruk av vikar og deleliste. Videre vil det være av betydning at de lokale parter sørger for å drøfte behovet for listereduksjoner i de respektive samarbeidsutvalg i god tid før situasjonen blir akutt. Det vil da lettere kunne legges til rette for blant annet reduksjon gjennom naturlig frafall.

Anbefalte artikler