Gode erfaringer med praksiskonsulenter i sykehus

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Nøkkelord er samarbeid, helhetstenkning, kommunikasjon og utvikling.

Praksiskonsulentordningen bidrar til god pasientbehandling, mener Kjell Maartmann-Moe, Unni Ringberg og Poul Brix Jensen. Foto Ellen Juul Andersen

I Danmark er praksiskonsulentordningen landsdekkende og har eksistert fra 1991. Den er lokalt forankret og eies av fylkene. 25 praksiskoordinatorer og 250 – 300 praksiskonsulenter deltar, og det er stor variasjon i oppbyggingen.

– Nettverket av fastleger sikrer og styrker samarbeidet mellom sykehus, fastleger og kommunen til fordel for den enkelte pasient, fortalte direktør Poul Brix Jensen i Dansk selskab for almen medicin (DSAM) da Oslo legeforening og Alment praktiserende lægers forening (Aplf) arrangerte konferanse om praksiskonsulentordningen i januar.

Alle fylker og de fleste sykehus i Danmark er med på ordningen. En evaluering viser at samarbeidsproblemer løses, og at kommunikasjonen mellom sektorene øker. Det er rimelig tilfredshet med ordningen, men det er en svakhet at en tredel av fastlegene er nærmest likeglade: – Ordningen hviler på ildsjeler, den er ikke institusjonalisert, sa Brix Jensen.

I Norge er også praksiskonsulentordningen etablert (1).

– Bedre samarbeid rundt pasientene er målet med ordningen i Tromsø, fortalte Unni Ringberg, fastlege og praksiskoordinator ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). – Det viktigste er dialogen, å minne sykehuset på at allmennpraksis finnes og at det er der pasienten oftest har kontakt, sa hun. Ved UNN har man hatt ordningen siden 1995, og den har vært fast etablert siden 2002. Ordningen omfatter ti avdelinger, og ti praksiskonsulenter deltar i arbeidet. – Å bygge allianser, ha interesserte koordinatorer og interessert sykehusledelse er forutsetninger for å lykkes, sa Ringberg.

– Fra Aplfs side ser vi dette som et redskap for en mer helhetlig pasientbehandling, sa leder Kjell Maartmann-Moe. – Bakgrunnen for at kurset ble arrangert er at regionsutvalget i Helse Øst, Oslo legeforening og Aplf ønsker å bedre samhandlingen. Aker sykehus vil starte opp med praksiskonsulentordning og samarbeider med Legeforeningen for å komme i gang, sa lederen.

Anbefalte artikler