Endelig et alternativ til warfarin

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

I mer enn 50 år har vitamin K-antagonister vært eneste perorale alternativ i forebyggende behandling av tromboembolisk sykdom. Nå ser det ut til at det kommer en velkvalifisert konkurrent.

Ximelagatran er en direkte trombinhemmer som kan inntas i tablettform. I motsetning til vitamin K-antagonister er doseringen enkel, og det terapeutiske vinduet relativt bredt. Stoffet metaboliseres uavhengig av cytokrom P-450-systemet i leveren. Det vil derfor i liten grad påvirke omsetningen av andre medikamenter eller næringsstoffer.

I en studie med mer enn 3 000 deltakere viste ximelagatran seg å beskytte like godt mot nye tromboemboliske episoder som warfarin (1). Studien inkluderte pasienter som hadde atrieflimmer og minst én annen risikofaktor for hjerneslag. Etter et drøyt års oppfølging var det ikke signifikant forskjell mellom gruppene når det gjaldt slag, død av andre årsaker eller større blødninger. Også ved mindre blødningsepisoder kom ximelagatran best ut.

Én av 20 pasienter i ximelagatran-gruppen fikk forhøyede nivåer av leverenzymer, en komplikasjon som hittil har vært ukjent. Det er likevel sannsynlig at ximelagatran vil erstatte warfarin hos pasienter med atrieflimmer (2).

– Det er i dag et underforbruk av antikoagulasjonsbehandling. Ximelagatran vil muliggjøre behandling av risikopasienter som ikke får nødvendig tromboseprofylakse, sier professor Harald Vik-Mo ved Avdeling for hjertemedisin, St. Olavs Hospital.

– Pasientene i denne studien hadde imidlertid bare moderat risiko for tromboembolisk sykdom. Det gjenstår å se om behandlingen er effektiv også hos pasienter med høyere risiko, sier Vik-Mo.

Anbefalte artikler