Gassutveksling i lungene

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lungenes hovedfunksjon er å transportere oksygen fra luften over til blodet. Diffusjonen av oksygen over alveolmembranen måles i klinisk sammenheng indirekte med en metode som kalles «the single-breath transfer factor of the lung». Navnet forkortes gjerne til TLCO. Testen går ut på å inhalere en gassblanding som inneholder en kjent mengde karbonmonoksid (CO). I likhet med oksygen binder CO seg til hemoglobin. Ved å analysere ekspirasjonsluften kan man beregne hvor mye CO som har forlatt alveolene og gått over i lungekapillarene. Det er mange fysiologiske og tekniske forhold som påvirker målingen. For å unngå feilkilder er det utarbeidet internasjonale retningslinjer spesielt for denne testen. Fordi målingen av gassutveksling i lungene er mer kompleks enn vanlig spirometri, både mht. utførelse og tolking, har metoden vært lite brukt i befolkningsstudier.

  Hensikten med avhandlingen var dels å undersøke anvendeligheten av TLCO-testen i en generell befolkningsgruppe, dels å studere forholdet mellom gassutveksling i lungene og luftveissymptomer, ulike inflammasjonsmarkører i blodet, og utdanningsnivå.

  Et spørreskjema ble sendt ut til et tilfeldig utvalg av befolkningen i Hordaland i aldersgruppen 18 – 70 år. Av de 4 992 personene som mottok skjemaet, svarte 90 %. Av disse ble 1 512 menn og kvinner invitert til en respiratorisk og fysiologisk undersøkelse, hvorav 1 275 møtte opp (84 %).

  Resultatene av undersøkelsen viser at 98 % klarte å oppfylle kriteriet om to reproduserbare målinger. Derimot var det vanskeligere for unge friske personer å klare kriteriet om at inspiratorisk vitalkapasitet skal være minst 90 % av ekspiratorisk vitalkapasitet. En av konklusjonene i avhandlingen er at man nødvendigvis ikke skal underkjenne testen fordi det siste kravet ikke er oppfylt.

  Det ble påvist en signifikant sammenheng mellom lavere TLCO-verdi, og det å føle seg andpusten, uavhengig av alder, røykevaner og høyde. Forholdet var betydelig sterkere hos menn enn hos kvinner. En mulig forklaring er at mekanismene som forårsaker åndenød ikke er identiske hos begge kjønn, eller at den subjektive oppfatning av å være andpusten er ulik hos menn og kvinner.

  Det å ha økte nivåer av hematologiske inflammasjonsmarkører ble forbundet med en redusert TLCO-verdi hos kvinner, men ikke hos menn, uavhengig av røykevaner og alder. Dette resultatet kan tyde på at en subklinisk systemisk inflammasjon vil kunne påvirke gassutveksling i lungene, spesielt hos kvinner, uten at de nødvendigvis har luftveissymptomer.

  Videre undersøkte man om utdanningsnivået påvirker gassdiffusjonen i lungene. Gruppen med universitetsutdanning hadde en signifikant høyere nivå enn de med lavere utdanning, uavhengig av alder, høyde, røykevaner og yrkeseksponering. Her var sammenhengen større hos menn enn hos kvinner. Forklaringen på dette er usikker, men tilsvarende funn er tidligere gjort ved vanlig spirometri.

  Avhandlingens tittel

  Avhandlingens tittel

  Transfer factor for carbon monoxide in a general population: applicability and predictors

  Utgår fra

  Utgår fra

  Institutt for indremedisin

  Haukeland Universitetssykehus

  Disputas 10.10. 2003

  Disputas 10.10. 2003

  Universitetet i Bergen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media