B-vitaminer og antiepileptika

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antiepileptika brukes i behandlingen av epilepsi, ved enkelte smertetilstander og ved visse psykiske lidelser. Behandlingen strekker seg ofte over mange år. Man har tidligere hatt mistanke om at antiepileptika kan gi mangel på B-vitaminer og påvirke omsetningen av aminosyren homocystein. Dette kunne i så fall være årsak til viktige bivirkninger forbundet med antiepileptika.

  I denne studien ble 101 pasienter med epilepsi undersøkt og sammenliknet med 101 friske personer av samme kjønn og alder, og med de samme tobakksvaner. Metioninbelastning ble anvendt for å få mer presis informasjon om homocysteinomsetningen i kroppen. Pasienter under behandling med medikamentene carbamazepin, fenytoin, fenobarbital eller primidon, hadde høye plasmakonsentrasjoner av homocystein, kombinert med lave nivåer av vitaminene folat, B2 og B₆. Pasientene som fikk medikamentet valproat hadde normale plasmakonsentrasjoner av homocystein, folat og vitamin B₂, men lave konsentrasjoner av vitamin B₆ og høye konsentrasjoner av vitamin B12.

  Pasientene med fastende hyperhomocysteinemi hadde økte plasmakonsentrasjoner av to endotelcellemarkører: von Willebrands faktor og P-selektin. Dette kan bety at disse pasientene har et aktivert vaskulært endotel og dermed begynnende hjerte- og karsykdom. Funnet er interessant, sett i lys av tidligere rapporter om tre ganger så høy dødelighet av hjerte- og karsykdom blant pasienter med epilepsi.

  33 pasienter med høye plasmakonsentrasjoner av homocystein og lave av B-vitaminer fikk behandling med tre B-vitaminer (folat, B₂ og B₆) i en måned. Etter vitaminbehandlingen var homocysteinkonsentrasjonene tilnærmet normalisert, men plasmakonsentrasjonene av von Willebrands faktor og P-selektin var upåvirket. Derimot var konsentrasjonen av ICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1) og E-selektin redusert, mens konsentrasjonen av VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule-1) hadde økt etter vitaminbehandlingen. Funnet er vanskelig å tolke, men kan tyde på at slik vitaminbehandling motvirker hjerte- og karsykdom hos pasienter som bruker «antiepileptika».

  Det er rimelig å anta at endringene i B-vitamin- og homocysteinkonsentrasjoner har betydning for den økte forekomst av misdannelser hos barn av mødre med epilepsi. De har sannsynligvis også betydning for andre bivirkninger av antiepileptika, så som tretthet, depresjon og hukommelsesvansker.

  Konklusjonen er at pasienter som behandles med antiepileptika, ofte har behov for tilskudd av både folsyre, vitamin B₂ og B₆.

  Avhandlingens tittel

  Avhandlingens tittel

  Homocysteine and B-vitamins in patients on antiepileptic drugs

  Utgår fra

  Utgår fra

  Institutt for indremedisin

  og

  Sentralsjukehuset i Rogaland

  Disputas 3.9. 2003

  Disputas 3.9. 2003

  Universitetet i Bergen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media