Ny forskrift om obduksjon

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Åpenhet omkring obduksjonspraksis og respekt for avdøde og pårørende, bidrar til at befolkningen kan ha tillit til at obduksjonerforegår på en etisk forsvarlig måte.

Hege Ulland Dirdal, patolog ved Sentralsjukehuset i Rogaland. Foto Tom Sundar

Dette skriver Legeforeningen i sitt høringssvar til Helsedepartementets forslag til forskrift for obduksjonsvirksomheten. Foreningen mener også det er positivt at departementet legger frem et forslag til obduksjonspraksis som betoner respekten for avdøde, og at forslaget understreker pårørendes rett til informasjon og samtykke.

Til tross for rivende medisinsk utvikling de senere år, er obduksjon fortsatt nødvendig for å kvalitetssikre klinisk diagnostikk og behandling og den eneste metode for sikkert å fastslå dødsårsak. Det har de siste år vært en betydelig fallende obduksjonsfrekvens, og i 1999 ble kun ca. 12 % obdusert (1). Legeforeningen mener at tallet på obduksjoner er altfor lavt, og derfor bidrar til redusert kvalitetssikring av helsetjenestene.

Etter Legeforeningens mening er utkastets definisjon av obduksjon noe snever og det bør, i det minste i merknadene, fremgå hva prosedyren kan omfatte, at formålet også er å kvalitetssikre medisinsk diagnostikk og behandling, å bidra til å øke helsepersonellets kompetanse, samt danne grunnlag for helsepolitiske beslutninger, påpeker foreningen.

For at obduksjon fortsatt skal kunne tilføre medisinsk kunnskap, er det viktig at befolkningen generelt får kunnskap om hva obduksjon er, hvordan obduksjon utføres og trygghet for at den avdøde behandles med respekt, mener Legeforeningen. Samtidig må avdødes og pårørendes meninger respekteres, og det må foreligge en reell rett til reservasjon mot obduksjon. Høringsforslaget er langt på vei i overensstemmelse med disse mål, men departementet bør i merknadene og i øvrig opplysningsarbeid tydeligere påpeke enkeltindividets og samfunnets gevinst av en adekvat nasjonal obduksjonsvirksomhet.

Legeforeningen foreslår også at myndighetene vurderer gjeldende forskrift om sakkyndig likundersøkelse med tanke på harmonisering med de bestemmelser som gis i forskrift om obduksjon etter transplantasjonsloven.

– Det er ingen grunn til at rettsmedisinske undersøkelser ikke skal underlegges de samme krav til etisk fremgangsmåte og respekt for den avdøde, understreker Legeforeningen.

Les hele høringsuttalelsen på: http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=15005

Anbefalte artikler