Om kunnskapsbasert medisin

Stein Olav Samstad Om forfatteren
Artikkel

Yusuf, S

Cairns, JA,

Camm, AJ,

Fallen, EL,

Gersh, BJ,

Evidence-based cardiology

968 s, tab, ill. BMJ Books, 2003.

Pris NOK 1363

ISBN 0-7279-1699-8

Boken Evidence-based cardiology dreier seg om å veilede til best mulig løsning av kliniske problemstillinger. Anbefalingene graderes i tråd med vitenskapelig dokumentasjon på en systematisk måte i lys av beste kliniske praksis. Redaktørene har benyttet seg av et bredt sammensatt forfatterkorps, 132 i tallet, for å dekke temaet hjertemedisin. Boken er egnet som oppslagsverk og som støtte i det kliniske arbeid.

Beslutningstaking fundert på kunnskapsbasert medisin handler om et samspill der klinisk ekspertise sammen med informasjon om pasientens kliniske tilstand, omgivelser, handlemåte og ønsker integreres med den beste forskningsbaserte kunnskap. Sammenliknet med første utgave av boken fra 1998, representerer 2. utgave en dreining i synet på kunnskapsbasert medisin, der pasientens helhetlige tilstand, ønsker og handlinger vektlegges sterkere enn tidligere. I den første av bokens fire deler redegjøres for denne dreiningen, for generelle retningslinjer og for en kritisk tilnærming til temaet kunnskapsbasert medisin.

I andre del omtales preventiv kardiologi i korte og informative kapitler fra molekylær genetikk til globale perspektiver på kardiovaskulær sykdom. Effekt av fysisk aktivitet, psykososiale forhold, ugunstig kosthold og bruk av tobakk. Bruk av kolesterolsenkende medikamenter og hypertensjonsbehandling er også temaer som naturlig finnes her.

Den tredje og mest omfattende del omhandler spesifikke kardiovaskulære tilstander med vekt på iskemiske sykdommer fra stabil angina pectoris til akutt myokardinfarkt, arytmier, hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier. Anbefalingene synes oppdaterte og i takt med hjemlige råd. En kritisk tilnærming til etablert kunnskap i praktisk bruk illustreres ved utvalgte kasuistikker.

En CD-ROM for brukere med ønske om å laste bokens innhold i PDF-format til en datamaskin følger med. Den er også nøkkelen til nettbaserte oppdateringer av innholdet. Dessverre fungerte ikke medsendte CD-ROM som forutsatt og den er derfor ikke vurdert.

Anbefalte artikler