Arbeidsfysiologi på internasjonalt nivå

Nina K. Vøllestad Om forfatteren
Artikkel

Åstrand, Per-Olof

Rodahl„ Kåre

Dahl„ Hans A.

Strømme„ Sigmund B.

Textbook of work physiology

Physiological Bases of Exercise. 650 s, tab, ill. Leeds: Human Kinetics, 2003. Pris NOK 854

ISBN 0-7360-0140-9

Skandinavia har en lang tradisjon innen arbeidsfysiologi, og to av de fire forfatterne av denne reviderte boken var blant pionerene allerede for 40 år siden. Per-Olav Åstrand & Kåre Rodahl kom med sin første utgave i 1970, og reviderte den to ganger senere (siste gang i 1986). Den nye utgaven fra i år, der to ny forfattere er kommet med, er en svært stor revisjon og oppdatering av tidligere utgaver. Fortsatt retter boken seg til en ganske bred målgruppe som består av studenter innen fysisk aktivitet og idrett, samt forskere og klinikere. Temaet er dessuten relevant både for personer innen arbeidsmedisin, fysikalsk medisin og fysioterapi. Siden den er skrevet på engelsk og utgitt på et amerikansk forlag, retter den seg også mot et internasjonalt marked.

Selv om boken er svært omfattende gjør oppbyggingen at kapitler kan leses uavhengige av hverandre. Innledningsvis beskrives en evolusjonsmessig sammenheng, etterfulgt av kapitler som gir en utfyllende gjennomgang av dagens kunnskaper om cellers generelle oppbygging og funksjoner, musklers særskilte oppbygging og egenskaper, motorisk funksjon, sirkulasjonssystemet, respirasjon og skjelettsystemet. Deretter presenteres ulike fysiske tester, treningsopplegg, ernærings veiledning og temperaturregulering. Kapitler som omhandler hvordan fysisk yteevne kan endres og hvilke faktorer som bidrar til dette er også med. I tillegg omtales problemstillinger relatert til arbeidslivet og fysiologiske responser ved spesielle idretter. Helt til slutt tar forfatterne opp forholdet mellom helse og fysisk aktivitet.

Det er en velskrevet bok og med en naturlig oppbygging. Alle kapitler har mange og stort sett gode illustrasjoner, som bidrar til at boken fungerer godt som lærebok. Ut fra hva jeg har kompetanse til å vurdere virker stoffet som presenteres også oppdatert i forhold til dagens kunnskapsnivå. Her har forfatterne åpenbart gjort en stor jobb, for feltet som dekkes er svært bredt. Dette understrekes av en meget omfattende litteraturliste. Selv om mye er nytt i denne utgaven, er en del av de originale illustrasjonene beholdt (men med en moderne layout). Dette er en betydelig verdi ved boken, fordi mange av de klassiske studiene og funnene blir presentert og illustrert for leseren i en ny utforming. I tillegg finnes flere korte fremstillinger av studier eller oppdagelser som har vært milepæler i utviklingen av det tema som omhandles. Her trekkes trådene tilbake helt til grunnleggende studier som f.eks. den over 200 år gamle oppdagelsen av at dyr forbruker oksygen og at det er en sammenheng mellom fysisk aktivitetsnivå og oksygenforbruk. Den oppdaterte fremstillingen av fagområdet får dermed en forankring i fagets historie.

Hvis man skal være kritisk, kan man kanskje sette noen spørsmålstegn ved det siste kapitlet i boken. Her trekkes fysisk aktivitet inn i forhold til en rekke ulike kliniske tilstander – i tillegg til at betydning av fysisk aktivitet tas opp. Med utgangspunkt i at det er de fysiologiske aspekter som tematiseres i boken, blir denne gjennomgangen mindre relevant. Fremstillingen blir noe overfladisk sammenliknet med de øvrige deler av boken.

I denne siste utgaven har omarbeidingen vært meget vellykket. Boken er velegnet for den brede målgruppen forfatterne forsøker å nå. Oppbyggingen av boken gjør at den kan leses som en sammenhengende lærebok eller som enkeltkapitler. Dessuten er den velegnet som oppslagsverk ut fra en fyldig stikkordsliste.

Anbefalte artikler