Aktuelt fra foreningen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Utvidet pilotprosjekt

  Utvidet pilotprosjekt

  Legeforeningen har vedtatt å gjennomføre et utvidet forsøk med formalisert, dokumenterbar etterutdanning i spesialitetene gynekologi og patologi. Den kollegabaserte evalueringen skal videreutvikles, det skal utvikles hensiktsmessig veiledningsmateriell og utarbeides rammebeskrivelse for etterutdanningen i spesialitetene. Prosjektet skal også vurdere hvordan et elektronisk Internett-basert registreringssystem for etterutdanningsplaner og gjennomføring av disse, kan etableres. Forsøket finansieres med midler fra Utdanningsfond I.

  Legeforeningen og pasientsikkerhetsspørsmålet

  Legeforeningen og pasientsikkerhetsspørsmålet

  Legeforeningens kvalitetsforbedringsutvalg har tatt et initiativ for å få satt pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring på dagsorden. For å følge opp dette initiativet vil Legeforeningen, i samarbeid med kvalitetsforbedringsutvalget, invitere relevante organisasjoner til et halv dags seminar for å presentere ideen om en felles nasjonal konferanse. I samarbeid med de aktuelle aktører skal man der utforme rammene med mål, innhold og finansiering.

  Retningslinjer for smertebehandling

  Retningslinjer for smertebehandling

  Legeforeningen har godkjent forslag til Legeforeningens standard for smertebehandling. Forslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt i august 2002. Utkastet omfatter organisering, kompetanse, praktisk behandling og andre forhold.

  Endringer i A-resept-ordningen

  Endringer i A-resept-ordningen

  Sosial- og helsedirektoratet har invitert Legeforeningen til å drøfte overgangsordning og praktisk bistand ved omlegging av ordningen med A-resepter. Direktoratet hadde vedtatt at produksjon og utsending skulle overlates til et privat trykkeri, mens kostnadene skulle belastes forskriver.

  Sentralstyret finner det prinsipielt uakseptabelt at kostnadene forbundet med bestilling, produksjon og levering av A-reseptblanketter skal dekkes av forskriver. Legeforeningen vil derfor anmode sine medlemmer om ikke å ta i bruk de nye A-reseptene før staten har sørget for at dette skjer kostnadsfritt for forskriverne.

  Danske leger vil omgå apotekene

  Danske leger vil omgå apotekene

  De praktiserende læger i Danmark (allmennlegene) er forberedt på å omgå apotekene for å hjelpe pasientene til billigere medisin. I stedet vil legene sende reseptene direkte til et privat firma som finner den billigste medisinen innenfor EU og sender preparatet hjem til pasienten. Dette skriver Den Almindelige Danske Lægeforening på sine hjemmesider.

  Jørgen Lassen, leder for De praktiserende lægers organisation (PLO), sier at tilbudet vil være aktuelt for den medisinen som ikke er tilskuddsberettiget. Det dreier seg om p-piller, sovemedisin, beroligende medikamenter, preparater til røykeavvenning og dyr antibiotika. Ifølge firmaet Euromedicin kan danske pasienter spare opptil 30 % på ordningen.

  Les mer: www.laegeforeningen.dk

  Nytt tariffutvalg

  Nytt tariffutvalg

  Sentralstyret har oppnevnt nytt tariffutvalg for perioden 1.9. 2003 – 31.8. 2005 med følgende medlemmer: Hans Kristian Bakke, leder, Anne Mathilde Hanstad, nestleder. Fra Alment praktiserende lægers forening (Aplf): Kjell Maartmann-Moe med Åge Henning Andersen som vara, Jan Emil Kristoffersen med Karin Frydenberg som vara. Fra Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL: Ove A. Mortensen med Berit K. Norling som vara, Truls Disen med Harald Guldsten som vara. Fra Offentlige legers landsforening (OLL): Ernst Horgen med Per Helge Måseide som vara. Fra Norsk overlegeforening (Of): Kristin Aase med Arve Kristiansen som vara. Fra Yngre legers forening (Ylf): Synne Torkildsen med Ingvild Brunborg som vara.

  Aktuelle skriftserier fra Legeforeningen

  Aktuelle skriftserier fra Legeforeningen

  Legeforeningen har utarbeidet en rekke hefter som inngår i skriftserie for leger:

  Etterutdanning og kvalitetssikring

  Flyktninger i primærhelsetjenesten

  Reidun Brunvatne, Kari Hynne og Per Hjortdahl er forfatterne bak heftet Flyktninger i primærhelsetjenesten. Hensikten med heftet er ifølge forfatterne å bidra til at legers arbeid med flyktninger skal bli kvalitativt godt. Det skisseres en metode som er enkel å bruke, og som kan gjøre arbeidet med flyktningpasienter mer meningsfullt. Heftet koster 80 kroner.

  For bestilling, vennligst kontakt posten@legeforeningen.no eller send faks til 23 10 90 10.

  Veiledning i medisinsk spesialistutdanning

  Legeforeningen har utviklet et utdanningsprogram for å motivere og inspirere leger til å drive veiledning. Utdanningsprogrammet kan gjennomføres som kurs, og passer for leger som ønsker å skaffe seg mer innsikt i medisinsk veiledningspedagogikk. Det er utarbeidet to videofilmer med titlene På død og liv og Ferietid som viser veiledning i praksis, et kurshefte og tekstboken Veiledning i medisinsk spesialistutdanning.

  For ytterligere informasjon, kontakt Pedagogisk avdeling, telefon 23 10 91 73. Videofilmene kan kjøpes for kr 500, eventuelt leies for kr 50.

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at Nordlandssykehuset, Bodø godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i nukleærmedisin. Vedtaket gjelder fra 21.10. 2003.

  Kurskatalogen er oppdatert

  Kurskatalogen er oppdatert

  2004-kursene er nå på plass i kurskatalogen på Internett, og kurskatalogen blir heretter oppdatert daglig på hverdager.

  Les mer: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21845

  Presisering oppslag i VG

  Presisering oppslag i VG

  I et oppslag i VG 23.10. 2003 er det fremstilt at Legeforeningen har uttrykt kritikk mot utnevnelsen av ny fylkeslege i Oslo/Akershus, Petter Schou. Dette medfører ikke riktighet.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21754

  Feilaktig inntrykk av helsepolitisk seminar

  Feilaktig inntrykk av helsepolitisk seminar

  En pressemelding utsendt i forkant av et helsepolitisk seminar Legeforeningen holdt i samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Norges Apotekerforening, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Legemiddelindustriforeningen har gitt det inntrykk at de fem organisasjonene står sammen om et felles helsepolitisk budskap. Dette er ikke tilfelle.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21700

  Regler for kurs tellende i legers videre- og etterutdanning

  Regler for kurs tellende i legers videre- og etterutdanning

  Sentralstyret oppnevnte 27.9. 2002 et utvalg til å utrede reglene for kurs tellende i legers videre- og etterutdanning, herunder økonomiske aspekter, krav til godkjent arrangør, forhold til medisinindustrien mv.

  Utredningen er nå klar og sendes på høring til avdelinger, spesialforeninger, yrkesforeninger, spesialitetskomiteene, kurskomiteene i fylkesavdelingene og spesialitetsrådet.

  Forslag om fritak for egenandeler

  Forslag om fritak for egenandeler

  Legeforeningen vil rette en skriftlig henvendelse til Helsedepartementet hvor det med henvisning til flere undersøkelser om helse blant ungdom, foreslås å innføre fritak for egenandel i forbindelse med undersøkelse og behandling hos lege for barn og ungdom i alderen 7 til 19 år når det er tale om rusmisbruk, psykiske lidelser eller prevensjon.

  Krav til attestasjon av tjeneste

  Krav til attestasjon av tjeneste

  På bakgrunn av forslag fra spesialitetsrådet og flere spesialitetskomiteer, er det utarbeidet forslagom supplement til spesialistreglenes generelle bestemmelser §3 med regler for hvem som skal attestere forskjellige typer legetjeneste som benyttes tellende i spesialistutdanningen.

  Forslaget sendes ut på organisasjonsmessig høring og forberedes med tanke på landsstyrebehandling i mai 2004.

  Forslag om endring av spesialistreglene i psykiatri

  Forslag om endring av spesialistreglene i psykiatri

  Spesialitetskomiteen i psykiatri har fremmet forslag om gjeninnføring av valgfri mulighet for to års tjeneste i barne- og ungdomspsykiatri, tellende til spesialistutdanningen i psykiatri.

  Forslaget oversendes avdelinger, spesialforeninger og yrkesforeninger til uttalelse som ledd i forberedelse av saken for landsstyrebehandling i mai 2004.

  Rekruttering i lederstillinger i primærhelsetjenesten

  Rekruttering i lederstillinger i primærhelsetjenesten

  Legeforeningens forskningsinstitutt har med bakgrunn av vedtak på landsstyremøtet i 2001 utarbeidet Fra distriktslege til resultatområdeleder – Leger som ledere i primærhelsetjenesten. Legeforeningen vil, i samarbeid med Offentlige legers landsforening (OLL) og Alment praktiserende lægers forening (Aplf), vurdere om innholdet i utredningen bør føre til særskilte organisatoriske tiltak.

  Saken fremlegges for landsstyret i 2004.

  Oppnevninger:

  Oppnevninger:

  – Legeforeningen har oppnevnt en forhandlingsdelegasjon til tariffområdet NAVO-Helse bestående av Legeforeningens president, leder av Overlegeforeningen, leder av Yngre legers forening og forhandlingsdirektøren. Utvalget kan suppleres med representanter fra berørte yrkesforeninger og Norsk medisinstudentforening, avhengig av temaet som er på dagsordenen. Presidenten gis fullmakt til å foreta slik supplering.

       – Per Helge Måseide, Offentlige legers landsforening (OLL) er oppnevnt som Legeforeningens representant i forhandlingsutvalget i Akademikerne – Stat.

  – Kjell Maartmann-Moe oppnevnes som Legeforeningens representant i referansegruppen for prosjektet Funksjonsvurderinger – behandlers oppgave i det inkluderende arbeidsliv.

  Oppnevninger:

  Oppnevninger:

  – Eirik Bø Larsen (gjenvalg) og Jan Emil Kristoffersen, begge fra Alment praktiserende lægers forening (Aplf), og Odvar Brænden fra Legeforeningens sekretariat, er oppnevnt som Legeforeningens representanter til Fagutvalget Forsikringsforbundet – Legeforeningen for perioden september 2003 til september 2006.

  – Ole M. Sejersted, som representerer Det medisinske fakultet i Oslo, konstitueres som leder av Legeforeningens forskningsutvalg inntil videre. Nåværende leder Nils Erik Gilhus har bedt seg fritatt for ledervervet da han vil inneha ordførervervet for de fire medisinske fakultetene frem til sommeren 2004.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media