Markedsføring av alternativ behandling

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Det er behov for mer detaljerte markedsføringsregler for alternative behandlere enn de som gjelder for autorisert helsepersonell og den ordinære helsetjeneste.

Brukerne av alternativ behandling må få best mulig informasjon vedrørende behandlingstilbudet, mener Legeforeningen. Illustrasjonsfoto

Dette skriver Legeforeningen i sitt høringssvar til Helsedepartementet, vedrørende forslag til ny forskrift om markedsføring av alternativ behandling.

Det er nødvendig at slike regler fastsettes i medhold av lov og forskrift og ikke overlates til bransjeintern kontroll, skriver Legeforeningen, som også mener at det foreliggende forslag med fordel kan presiseres og utdypes på visse punkter.

Legeforeningen er enig med departementet i hva som skal være formålet med alternative behandleres markedsføring av deres ytelser, nemlig å gi forbrukerne relevant, informativ, ikke-villedende opplysning om det pågjeldende behandlingstilbudet.

– Det er av stor betydning at brukene av disse tjenestene kan få en mest mulig realistisk oppfatning av behandlingstilbudet, skriver Legeforeningen, som også påpeker at forskriftsforslaget kun stiller krav til innholdet av de opplysningene som den alternative behandleren gir forbrukerne.

Av hensyn til forbrukernes sikkerhet er det etter Legeforeningens vurdering minst like viktig at det uttrykkelig stilles krav om at alternative behandlere ikke gir mangelfull informasjon – eller helt unnlater å gi relevant informasjon om det pågjeldende behandlingstilbudet – eksempelvis opplysning om bivirkninger, om dokumentasjon på manglende virkninger eller om manglende dokumentasjon på virkninger.

Legeforeningen er enig i at Forbrukerombudet skal være tilsynsmyndighet i forhold til alternative behandlere og Statens helsetilsyn i forhold til autorisert helsepersonell når disse yter alternativ behandling. Etter Legeforeningens oppfatning bør departementet klargjøre nærmere hvilke virkemidler og hvilken kompetanse tilsynsmyndighetene har i relasjon til markedsføring av alternativ behandling.

Les hele uttalelsen på: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21207

Anbefalte artikler