Helsetjenesten til innsatte i fengsler

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Det er viktig at sentrale helsemyndigheter gjennomgår og gir føringer for organiseringen av og innholdet i fengselshelsetjenesten.

Dette skriver Legeforeningen i sitt høringssvar til Sosial- og helsedirektoratets utkast til ny revidert veileder for helsetjenesten for innsatte i fengsel. Mye har endret seg i løpet av de siste 15 år, både når det gjelder lovgivning, helsetjenester, samfunnsforhold og de helsemessige utfordringer blant innsatte i norske fengsler. Fylkeslegenes tilsyn med helsetjenesten til innsatte i fengsel i 2001 avdekket også kritikkverdige forhold på flere områder. Det er imidlertid klart at det er stor variasjon mellom fengslene med hensyn til størrelse, type innsatte, type fengsel osv., skriver Legeforeningen som peker på at veilederen mangler denne nyansen.

– Det må være ganske klart at tilbudet til en som har en lang dom som går over flere år, innebærer helt andre behov og krav, enn tilbudet til en som får en kort dom på noen uker eller måneder. Tjenestetilbudet må derfor nyanseres i forhold til disse momentene, særlig i forhold til helseundersøkelser og behov for individuelle planer, skriver Legeforeningen.

Legeforeningen mener også at omtalen av helsesituasjonen for innsatte i fengsel med fordel kan tydeliggjøre behovet for individualisering av tilbudet til de innsatte, ut fra den enkeltes forutsetninger og sårbarhet. Foreningen peker også på at visse sårbare grupper – som ungdom, kvinner og funksjonshemmede – bør omtales spesielt.

I veilederen fremgår det at varetektsinnsatte har mulighet til å ha kontakt med sin fastlege. Legeforeningen bemerker at dette i stor grad vil være vanskelig, bl.a. som følge av lange avstander mellom fastlegen og anstalten. Ved anstalter med varetektsinnsatte bør derfor tilgangen til en fast tilsynslege være enkel og fleksibel. Helsetjenestetilbudet i fengsler må organiseres slik at de innsatte har et reelt tilbud om nødvendig helsehjelp på døgnbasis alle ukedager, og ikke være avgrenset til visse «kontortider», presiserer Legeforeningen.

Les hele uttalelsen på: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21203

Anbefalte artikler