Frivillig registerordning

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Det bør stilles krav om at utøverorganisasjonene skal ha minst 50 medlemmer.

Dette foreslår Legeforeningen i sitt høringssvar til Helsedepartementets forslag til forskrift om frivillig registerordning for alternative behandlere.

Helsedepartementet tar sikte på at Lov 27.6. 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. skal tre i kraft 1.1. 2004. Med hjemmel i lovens § 3 kan departementet gi forskrift om en frivillig registerordning for helsepersonell og andre som utøver alternativ behandling.

Etter Legeforeningens oppfatning bør kravet til antall medlemmer i utøverorganisasjonene settes høyere enn de foreslåtte 30 medlemmer. Dette for å unngå en for forbrukerne uoverskuelig mengde av forskjellige utøverorganisasjoner, der skillet mellom de enkelte behandlingsformer – og dermed mellom de forskjellige utøverorganisasjoner – kan være vanskelig å overskue. Et høyere medlemskrav innebærer at utøvere som praktiserer beslektede behandlingsformer, må slå seg sammen i noe større organisasjoner. Etter Legeforeningens vurdering kan dette bidra til et skille mellom seriøse og mindre seriøse organisasjoner.

På grunn av muligheten for å markedsføre seg som registrert alternativ behandler vil Legeforeningen foreslå at forskriften om markedsføring av alternativ behandling suppleres med en bestemmelse om at behandlere som straffes for ulovlig markedsføring, ekskluderes fra registeret. Dette vil umiddelbart bidra til å styrke registerordningens formål – å skille de mindre seriøse alternative behandlerne fra de seriøse.

Forskriften skal blant annet fastsette innholdsmessige krav til alternative behandleres markedsføring. I tillegg omfatter den godkjenningskrav, plikter og øvrige vilkår for godkjenning av disses organisasjoner samt for registrering av de alternative behandlere som ønsker å inngå i en frivillig registerordning.

Anbefalte artikler