Norsk nevrologibok i ny utgave

Morten Lund-Johansen, Om forfatterne
Artikkel

Leif, I. Gjerstad,

Ola Hunsbeth, Skjeldal,

Eirik, Helseth,

Nevrologi og nevrokirurgi

Fra barn til voksen. 3. utg. 671 s, ill. Nesbru: Vett og Viten, 2003. Pris NOK 858

ISBN 82-412-0556-2

Tredje utgave av dette læreverket omfatter hele det kliniske nevrofaget. Den inneholder 56 kapitler av over 60 sentrale forfattere innen nevromiljøet i Norge. Målgruppen er medisinere, allmennleger og studenter innen andre helsefag. Sammenholdt med forrige utgave er de aller fleste kapitler oppdatert med nyvinninger fra de siste årene. Tekstene er stort sett velskrevne og oversiktlige, og kapitlene er delt i mange avsnitt med overskrifter som gjør det lett å finne frem. Stikkordregisteret er fyldig. Enkelte emner overlappes av ulike forfattere (bl.a. cerebrovaskulære sykdommer), og her kunne muligens redaksjonen kortet litt ned.

Nevrokirurgidelen er betydelig utvidet og utgjør hovedendringen fra tidligere utgaver, med nye eller helt omskrevne kapitler bl.a. innen nevro-onkologi, traumatologi, trykkpatofysiologi og spinal nevrokirurgi. Disse kapitlene er gode. Vi savner litt mer direkte omtale av nevrokirurgisk behandling av svulster, for eksempel en fotografisk beskrivelse av en standard kraniotomi. Videre kunne redaksjonen vurdere å inkludere et eget kapittel om funksjonell nevrokirurgi. I de øvrige nevrokirurgiske kapitlene er behandlingsprinsippene godt gjort rede for med illustrative figurer.

Figurene er mange og stort sett gode, med noen få unntak. Første kapittel er skjemmet av at flere av anatomibildene holder lav kvalitet (grove piksler, dårlige og uklare MR-bilder) og noen av Frank D. Netters vel 30 år gamle illustrasjoner bærer tydelig preg av å være reprodusert. Kapitlet om spinalvæskeundersøkelser er illustrert med en tegning der akvedukten ender blindt uten å løpe inn i tredje ventrikkel, som ser ut til å mangle. Dette er smådetaljer, helhetsinntrykket er bra.

Dette er en gjennomarbeidet god bok som klart kan anbefales den aktuelle målgruppen. Boken holder størrelse og format som et norsk referanseverk for allmennleger og som lærebok for medisinstudenter.


Anbefalte artikler