Hvordan vil Legeforeningens organisasjon endre seg?

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens fremtidige organisasjonsstruktur vil være en av de virkelig store oppgavene for fylkesavdelingene i høst.

Organisasjonsutvalgets leder, Bjørn Halvorsen, presenterte utvalgets innstilling på landsstyremøtet. Foto Stine Bjerkestrand Nesje

På bakgrunn av vedtak i landsstyret, har sentralstyret bedt fylkesavdelingene se på sin funksjon og organisering. Fylkesavdelingene er bedt om å ta standpunkt til hvilke oppgaver foreningens geografiske enheter bør eller ikke bør drive med, eventuelt at oppgavene tas hånd om av yrkesforeningene eller foreningen sentralt. Siktemålet er å komme til enighet om hva som bør være de geografiske enheters faste oppgaver, hvorledes det rent praktisk skal arbeides med oppgavene, samt hvilke organer og hvilke nivåer som vil være best egnet til å arbeide med de ulike oppgavene.

Samarbeidsgrupper

Fylkesavdelingene er bedt om å avgi rapporter per 31. oktober og 31. desember. Allerede nå har flere gitt uttrykk for at de kan tenke seg samarbeid med tilgrensende fylkesavdelinger på områder som tillitsvalgtopplæring, forhandlingsvirksomhet, kurskomitésamarbeid, kursvirksomhet, helsetjeneste for leger, kontakt mellom foretakstillitsvalgte og organisering av spesialisthelsetjenesten. For øvrig er det også pekt på samarbeidsfunksjonene omkring de regionale helseforetak, som må løses gjennom Legeforeningens regionsutvalg.

Synspunktene som fremkommer i avdelingenes endelige rapporter som skal avgis per 31.12. 2003, blir det viktigste grunnlaget for sentralstyrets videre arbeid med det samlede forslaget som skal sendes på høring høsten 2004.

Sentralstyret har anbefalt fylkesavdelingene å nedsette arbeidsgrupper (samarbeidsgrupper) for å vurdere de ulike spørsmålene før avdelingsstyret, eventuelt de samarbeidende styrer, tar standpunkt. Det anbefales også at temaet tas opp på avdelingens medlemsmøter, og at det informeres i fylkesavdelingenes blader mv. for å drøfte spørsmålene.

Fremtidige oppgaver

Sentralstyret har i brevet listet opp en rekke oppgaver som kan være aktuelle for fylkesavdelingene, både på generelt nivå og når det gjelder fag-, helse- og samfunnspolitikk. Som eksempel nevnes ivaretakelse av det geografiske fellesskapet og medlemmenes felles interesser, å drive legeetisk veiledning, ha tilsyn med avdelingens medlemmer samt fremme kollegialitet og sosialt fellesskap mellom medlemmer ved å organisere møter og andre tiltak for faglig og sosialt samvær.

Andre oppgaver vil være å engasjere seg i den samlede helsetjenesten i kommunene, helseforetakene og regionen, og å drive regional fagpolitikk og helsepolitikk samt være «vaktbikkje» på vegne av befolkningen i forhold til kapasitet og kvalitet i helsetjenesten i området. Det vil også kunne være aktuelt å bidra med medisinske premisser for de helsepolitiske beslutningsprosesser innen kommuner og helseforetak i regionen samt virke som kontakt mellom helsemyndighetene i området og faglige kompetansemiljøer i de medisinske spesialforeningene.

Anbefalte artikler