Bruk av takst 8 – presisering

Lars Duvaland Om forfatteren
Artikkel

Ved normaltariffoppgjøret våren 2002 ble det innført en ny takst 8. Legeforeningen har oppfattet at det er ulik forståelse blant medlemmene om hvordan taksten skal forstås

Taksten lyder:

Ekspedisjonsgebyr

Utgifter og arbeid ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger eller lignende per brev, faks, telefon eller e-post etter pasientens ønske. Taksten dekkes ikke av folketrygden.

Denne betalingen for forsendelse er en utgift for pasienten som faller utenfor trygdens dekningsområde, og som derfor heller ikke er omfattet av frikortordningen. Taksten angir et maksimumsbeløp for forsendelse, og ble innført ut fra et ønske om å unngå urimelige ekstrabelastninger for pasientene utover de statlig fastsatte egenandelene.

Det har i den senere tid oppstått diskusjon og uklarheter omkring bruken av takst 8, i de tilfeller hvor legen sender henvisning til spesialist/sykehus i forbindelse med konsultasjon. Spørsmålet har vært om forsendelse av henvisningen til spesialist/sykehus har vært dekket av konsultasjonshonoraret, eller om takst 8 kan tas i tillegg.

Legeforeningen har konferert med staten. Partene har kommet til at ordlyden i taksten ikke utelukker bruk av ekspedisjonsgebyr også i de tilfeller hvor henvisningen sendes i forbindelse med konsultasjonen. Dette innebærer at det er opp til den enkelte lege å vurdere hvorvidt man vil bruke denne taksten når pasienten ønsker henvisningen ekspedert. Det er naturligvis intet til hinder for å ta et lavere ekspedisjonsgebyr, eller intet ekspedisjonsgebyr overhodet.

Legeforeningen finner grunn til å presisere at ekspedisjonsgebyr kun kan benyttes når forsendelsen skjer etter pasientens ønske. Dette innebærer at legen for å kunne bruke taksten må spørre pasienten om tjenesten ønskes utført, eller om pasienten selv vil besørge dette.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21388

Anbefalte artikler