Aktuelt fra foreningen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Nye styrer i regionsutvalgene

  Nye styrer i regionsutvalgene

  17. oktober ble det valgt nye representanter til regionsutvalgene for Nord-Norge og Midt-Norge. De nye utvalgene består av:

  Regionsutvalg Nord-Norge

  Regionsutvalg Nord-Norge

  – Geir Tollåli (leder), Nordlandssykehuset,    Bodø

  – Kenneth Johansen, fungerende leder    i Finnmark legeforening (Aplf)

  – Lars Andreas Nesje, leder i Troms    legeforening (Aplf)

  – Svein Arne Monsen, Nordland (OLL)

  – Ingrid P. Olsen, Finnmark (Ylf)

  – Paul W. Hansen, Troms (PSL)

  – Knut Kjerpeseth, Nordland (Of)

  – Gunnar Skipenes, Troms (Namf)

  – Bjørn Straume, Troms legeforening (LVS)

  – Renee Alstad, frem til nyttår, deretter    overtar Rune Bjerkeng (Nmf).

  Regionsutvalg Midt-Norge

  Regionsutvalg Midt-Norge

  Det lyktes ikke å velge leder. Lederne i fylkesavdelingene fungerer som valgkomité og prøver å rekruttere en ekstern leder.

  – Ragnhild Smalås, leder i Nord-Trøndelag    legeforening (OLL)

  – Helge Haarstad, leder i Sør-Trøndelag    legefor ening (Of)

  – Erik Liaaen, leder i Møre og Romsdal    legeforening (Ylf)

  – Kjell Midelfart, Sør-Trøndelag (PSL)

  – Anna Midelfart, Sør-Trøndelag (LVS)

  – Ole Reza Drønen, Møre og Romsdal (Aplf)

  – Tor-Finn Granlund, Nord-Trøndelag (Namf)

  – Cecilie Blakstad (Nmf) ut dette året.    Deretter overtar den som da blir valgt som    Trondheims representant i det sentrale    styret for Norsk medisinstudentforening.

  119 fastlegelister uten lege

  119 fastlegelister uten lege

  Det er i overkant av 80 000 innbyggere som er på lister uten leger. Dette viser styringsdata for fastlegeordningen per 30.9. 2003 fra Rikstrygdeverket.

  Det er flest ledige lister i Nordland (25), Sogn og Fjordane (12), Nord-Trøndelag (10), Hedmark (10), Oppland (9), Møre- og Romsdal (9), Sør-Trøndelag (7) og Finnmark (6). I de øvrige fylker er det mellom fire og én liste uten lege.

  Akademikerne trakk seg fra ALLU

  Akademikerne trakk seg fra ALLU

  Etter et møte med arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman mandag 20. oktober, valgte Akademikerne – sammen med Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO) – å trekke seg fra Arbeidslivslovutvalget (ALLU). Bakgrunnen er måten regjeringen har behandlet utvalgets arbeid. I forslaget til statsbudsjett ble en viktig del av utvalgets arbeid tatt inn, før innstilling var avgitt. Regjeringen varslet et lovforslag om midlertidige ansettelser som den vil skal tre i kraft fra nyttår.

  – Det er ikke med lett hjerte vi går ut av ALLU, sa Akademikernes leder, Christl Kvam. Hun varslet at organisasjonene nå vil arbeide for å få gjennomslag for Akademikernes syn på midlertidige ansettelser, når Stortinget skal behandle regjeringens forslag. Les mer på: www.akademikerne.no

  Forskningsutvalget på plass i Helse Øst

  Forskningsutvalget på plass i Helse Øst

  Styret i Helse Øst RHF har oppnevnt 12 medlemmer til det første regionale forskningsutvalget i Helse Øst. Utvalget skal ledes av John-Arne Røttingen, som i dag er prosjektdirektør for etablering av nytt Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Røttingen har permisjon fra stilling som førsteamanuensis ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

  Utforming av forslag til en overordnet forskningsstrategi for Helse Øst vil være blant de første oppgavene til utvalget. Strategien skal være klar innen 1.4. 2004. Utvalgets medlemmer har en bred sammensetning i forhold til kompetanse, faglig bakgrunn, kjønn og geografisk fordeling. Det er i alt ni medisinere i utvalget. Les mer på: www.helse-ost.no

  Helse Øst RHF skal lede nasjonal strategigruppe

  Helse Øst RHF skal lede nasjonal strategigruppe

  Helseminister Dagfinn Høybråten har bestemt at det skal nedsettes en nasjonal strategigruppe innen psykisk helsevern. Gruppen skal ledes av Helse Øst RHF. Mandatet for gruppen er ikke endelig avklart, men et av målene blir å bedre behandlingstilbudet gjennom økt fokus på kvalitetssikring. Strategigruppen vil bestå av representanter fra de fem helseregionene, og vil ha sitt første møte så snart mandatet er ferdig utformet. Les mer på: www.helse-ost.no

  Godkjente kurs på Internett

  Godkjente kurs på Internett

  Legeforeningens utdanning på Internett (LUPIN) tilbyr nå seks ulike kurs, der leger kan ta tellende timer og kurspoeng i videre- og etterutdanningen. Godkjente kurs er: håndtering av dyspepsi i allmennpraksis, forsikringsmedisin, informasjonssøking ved hjelp av Internett, spirometri i allmennpraksis, 24-timers blodtrykksmåling, samt introduksjon til regnskapsføring for selvstendig næringsdrivende leger. Internett-kursene gjør det mulig å gjennomføre kursene hvor og når du vil, og du vil selv kunne bestemme fremdriften. Flere kurs er under planlegging.

  Les mer: http://lupin.legeforeningen.no/

  Søknad om lån til å etablere privat legepraksis

  Søknad om lån til å etablere privat legepraksis

  Legeforeningen har opprettet et lånefond som yter lån til leger som ønsker å etablere, eventuelt reetablere, privat legepraksis. Neste frist for innlevering av søknad er 15. januar.

  Les mer: www.legeforeningen.no/index.db2?id=1994

  Ønsker du Internett-abonnement?

  Ønsker du Internett-abonnement?

  Telenor Plus tilbyr online-abonnement for Legeforeningens medlemmer til kun kr 894 for 12 måneder. Tilbudet innebærer 50 % rabatt på ditt online-abonnement i ett år, men en forutsetning for rabatten er at du binder deg til abonnementet for minimum 12 måneder. Når tilbudsperioden løper ut, vil abonnementet automatisk faktureres etter ordinær pris – med mindre du lar være å fornye tilbudet ved ny innsending av bestillingsskjema.

  Les mer: www.legeforeningen.no/index.db2?id=16

  Støttet TV-aksjonen

  Støttet TV-aksjonen

  Legeforeningen bevilget kr 25 000 til TV-aksjonen for Redd Barna. Inntektene fra årets aksjon skal gi barn i fattige land mulighet til skolegang.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21517

  Menneskerettighetsutvalget i Kina

  Menneskerettighetsutvalget i Kina

  Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter har vært i Kina på oppdrag for Utenriksdepartementet (UD). Norske myndigheter har en menneskerettighetsdialog med de kinesiske. UD ønsker at foreningen skal delta i denne dialogen, ved å forsøke å opprette et samarbeid med den kinesiske legeforeningen om menneskerettigheter.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21353

  Barnelegeforeningen gav kr 15 000

  Barnelegeforeningen gav kr 15 000

  – Å gi barn en mulighet for å få utdanning er viktig, og Norsk barnelegeforening gir kr 15 000 til TV-aksjonen til Redd Barna, sier leder Jørgen Hurum.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21606

  500 kirurger var samlet i Oslo

  500 kirurger var samlet i Oslo

  Norsk kirurgisk forening arrangerte sitt 79. høstmøte 20.–24. oktober.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21658

  Nye avdelingsdirektører i Legeforeningen

  Nye avdelingsdirektører i Legeforeningen

  Generalsekretær Terje Vigen har fortsatt den omorganisering som ble igangsatt av tidligere generalsekretær Magne Nylenna. Vigen har utlyst stillinger som avdelingsdirektører og følgende fire personer er ansatt til å lede hvert sitt område: Olav Rabben, avdeling for økonomi og drift, Øyvind Sæbø, avdeling for organisasjon, jus og forhandling, Hans Asbjørn Holm, medisinsk fagavdeling og Jorunn Fryjordet, avdeling for informasjon, samfunnskontakt og helsepolitikk.

  Endelige navn på enhetene er ikke fastsatt. Endringen trer i kraft fra 1.1. 2004.

  Aktuelle temaer på samfunnsmedisinsk seminar

  Aktuelle temaer på samfunnsmedisinsk seminar

  Tung rus og tung psykiatri – helsetjenester for de mest vanskeligstilte, tilsynsmyndigheter og medisinsk-faglig rådgivers muligheter og plikter for påvirkning, samt hvordan sikre kvaliteten i et konkurranseinnrettet og konkurranseutsatt helsevesen, er temaene på OLLs samfunnsmedisinske seminar på Sundvolden ved Hønefoss den 20.–22. november.

  Titlene på innledningsforedragene er: «Når du blir gær’n og ingen vil ha deg» og «MFR – nyttig idiot i et oppsplittet og markedsinnrettet helsevesen?»

  Les mer: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21314

  Positivt om inntektssystemet

  Positivt om inntektssystemet

  – Det er positivt at myndighetene utvider innsatsstyrt finansiering til i større grad å omfatte desentralisert spesialistbehandling ved sykestuer og distriktsmedisinske sentre. Dette vil føre til at spesialisthelsetjenesten i større grad kan legges nær pasientenes bosted, sier president Hans Kristian Bakke.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21439

  – Skuffende hjelpeløst statsbudsjett

  – Skuffende hjelpeløst statsbudsjett

  – Regjeringens budsjettforslag er for lite målrettet til å få i gang ny virksomhet, sier leder i Akademikerne, Christl Kvam.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21414

  Bekymret for helseforetakenes økonomi

  Bekymret for helseforetakenes økonomi

  Legeforeningen mener det er vanskelig å overskue de samlede konsekvensene av regjeringens mange forslag som berører helseforetakenes økonomi i 2004.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21413

  Utdanningsprogram for veiledere i primærhelsetjenesten

  Utdanningsprogram for veiledere i primærhelsetjenesten

  Legeforeningen ønsker å styrke veilederkorpset blant allmennlegene. Det vil skje gjennom å tilføre kompetanse innenfor prosessforbedring, ved å rekruttere allmennleger med interesse for kollegabasert veiledning om å delta i et ettårig opplæringsprogram.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21469

  Samarbeid mellom serbiske og bosniske leger

  Samarbeid mellom serbiske og bosniske leger

  Menneskerettighetsutvalget i Legeforeningen har de siste årene bidratt til et samarbeidsprosjekt mellom serbiske og bosniske leger om videreutdanning av allmennpraktikere i psykiatri.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21639

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media