Anbefalte retningslinjer for attestering

Artikkel

Sentralstyret gjorde 28.8. 2003 følgende vedtak hva gjelder vurdering av om tjenesten til en lege under spesialisering kan attesteres tilfredsstillende utført:

Arbeidsgiver har ansvaret for at leger gis tilfredsstillende forhold under spesialisering. På vegne av arbeidsgiver skal medisinsk-faglig ansvarlig overlege, eller annen overlege som bemyndiges ansvaret for spesialistutdanningen på avdelingen, sørge for at leger under spesialisering får tilfredsstillende utdanningsforhold.

Alle leger under spesialisering skal ved tiltredelse få tildelt en personlig veileder. Umiddelbart etter at legen har påbegynt tjenesten skal hun/han komme inn i veilederforhold. Første veiledningssamtale bør finne sted senest innen fire uker etter tiltredelse.

Alle overleger som arbeider nært sammen med legen under spesialisering, har ansvar for å bistå med at tjenesten blir tilfredsstillende. Legens veileder har et særskilt ansvar. I løpet av første veiledningssamtale skal legen og veileder enes om en plan hvor gjensidige plikter, ansvar og spesialiseringsforløp fremgår, og det skal utarbeides en individuell utdanningsplan for legen. Det føres skriftlig referat fra alle veiledningssamtaler. Mal for veiledning og evaluering skal være kjent for veileder og lege under spesialisering før første samtale (se også: www.legeforeningen.no/index.db2?id=1058)

Legen under spesialisering må fortløpende få tilbakemelding på hvordan tjenesten utføres og på den faglige progresjonen. Medisinsk-faglig ansvarlig overlege, sammen med veileder og avdelingens utdanningsutvalg, har ansvar for å iverksette tiltak som kan hjelpe legen slik at tjenesten kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Det kan dreie seg om intensivering av faglig veiledning, systematisk oppfølging av journalarbeid, mv. Legen skal gis nødvendig støtte og hjelp for tilrettelegging av en optimal læringssituasjon.

Det viktige i en slik prosess er å ha som siktemål å støtte legen under spesialisering. Derfor må tilbakemeldinger ikke være ensidig negative, og det må brukes ressurser i avdelingen til å hjelpe legen til mer optimal tjenesteutførelse.

Dersom det reises berettiget tvil om en leges tjeneste kan anses tilfredsstillende utført, har medisinsk-faglig ansvarlig overlege ansvaret for å iverksette tiltak. Det må innkalles til møte mellom legen under spesialisering, veileder og eventuelt andre overleger. Legen under spesialisering har anledning til å ha med tillitsvalgt. Det skal føres protokoll fra møtet, og møtet skal resultere i en skriftlig avtale mellom legen og avdelingen om hvilke tiltak som skal settes i verk for å hjelpe legen under spesialisering. Det må avklares tidsfrister for ny evaluering og defineres kriterier for hva som må oppnås for at tjenesten skal vurderes tilfredsstillende. Medisinsk-faglig ansvarlig overlege har ansvaret for å iverksette avtalte tiltak i avdelingen. Det må også fremgå av den skriftlige avtalen og protokollen fra møtet om hvilke konsekvenser det får dersom tjenesten etter et avtalt tidsrom fortsatt ikke anses tilfredsstillende.

Dersom den endelige konklusjon likevel blir at tjenesten ikke kan attesteres tilfredsstillende utført, må legen umiddelbart få skriftlig melding om dette fra avdelingens ledelse. Ved fratreden skal det utstedes vanlig sluttattest for tjenesten.

Anbefalte artikler