Videreutdanning for helsesekretærer

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Kompetanseutvikling er viktig for samfunnet, for den enkelte virksomhet og for individet, sier Legeforeningen i en høringsuttalelse.

Alle arbeidstakere bør gis muligheter til videre- og etterutdanning, skriver Legeforeningen i sitt høringssvar til Sosial- og helsedirektoratets plan for videreutdanning for helsesekretærer i helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer.

Det er fortsatt et forbedringspotensial med hensyn til fornuftig utnyttelse av personellets kompetanse, spesielt vedrørende administrative og øvrige kontorfaglige oppgaver i helsesektoren, heter det i uttalelsen.

Helsepersonell med pasientkontakt bruker unødvendig mye av sin tid til oppgaver som med fordel kan utføres av annet kompetent personell. Det er derfor fornuftig bruk av personellressurser å bidra til å videreutvikle utdanningstilbudet til helsesekretærene. Det bør også gis prioritet til gjennomgang av den nye helselovgivningen, skriver Legeforeningen.

Foreningen mener også at det er riktig å fremheve IKT-systemenes plass i utdanningen. Helsetjenesten, og spesielt sykehusene, må være forberedt på en snarlig og gjennomgripende endring av praksis og rutiner for enhver form for pasientrelatert kommunikasjon. For å kunne ta hånd om denne kommunikasjonen, trengs kompetent personell som er fortrolig med IKT-verktøy og -metode.

Det er også svært viktig at 25 % av utdanningstiden skal være veiledet praktisk tjeneste. Veksling mellom teori og praksis er et anerkjent prinsipp, som praktiseres med godt resultat ved utdanning av flere andre kategorier helsepersonell, heter det i uttalelsen.

Les hele høringsuttalelsen på: www.legeforeningen.no/index.db2?id=20738

Anbefalte artikler