Rammeplan for jordmorutdanningen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Det er i Norge ikke tradisjon og sedvane at jordmødre skriver ut p-piller eller annen reseptbelagt medisin, eller har selvstendig henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten.

Dette skriver Legeforeningen i sitt høringssvar til utkast til rammeplan for jordmorutdanningen, utarbeidet av en prosjektgruppe nedsatt av Universitets- og høgskolerådet. Mandatet var å lage forenklet rammeplan med utgangspunkt i EØS-direktiver.

Rammeplanen for jordmødre definerer det jordmorfaglige området ut fra «nasjonale og internasjonale retningslinjer, tradisjon og sedvane». Prosjektgruppen hevder på sin side at det jordmorfaglige området i Norge også omfatter prevensjonsveiledning på selvstendig grunnlag – herunder inkludert rekvirering av prevensjonsmidler – henvisning til annet helsepersonell, tilkalling av legehjelp ved behov og å foreta etterkontroll (seksukerskontroll) etter en normal fødsel, inkludert gynekologisk undersøkelse og prevensjonsveiledning.

Legeforeningen finner ikke at EØS-direktivet understøtter påstanden om at disse punktene er en del av det jordmorfaglige området. Når det gjelder jordmødres rett til rekvirering av prevensjonsmidler, påpeker Legeforeningen at dette forutsetter særskilt etterutdanning, og dessuten er avgrenset til aldersgruppen 16–19 år. Legeforeningen ser heller ingen grunn til at jordmødre skal gjøre gynekologisk undersøkelse på seksukerskontrollen etter en normal fødsel. Ingen kvinner trenger rutinemessig gynekologisk undersøkelse ved denne kontrollen dersom hun ikke har et problem, mener Legeforeningen, som påpeker at en slik undersøkelse ikke bør være en del av det jordmorfaglige området, like lite som den bør være en del av legepraksis.

Les hele høringsuttalelsen på: www.legeforeningen.no/index.db2?id=20737

Anbefalte artikler