Ønsker individbasert register

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen er positiv til at det etableres et register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk.

Dette fremkommer i Legeforeningens høringssvar til Sosial- og helsedirektoratet vedrørende forslag til forskrift om pleie- og omsorgsstatistikkregister – det såkalte IPLOS-registeret.

Legeforeningen har i mange år vært bekymret over utviklingen i pleie- og omsorgstjenesten, og ser nødvendigheten av informasjon som kobler brukernes funksjonsnivå og helsetilstand opp mot hva de mottar av tjenester, og hvor lenge de mottar disse.

Denne type kunnskap vil være avgjørende for kvalitetssikring og videreutvikling av tjenestene, både på statlig og kommunalt nivå, mener Legeforeningen, som også anser at det i forskriftsutkastet vises at personvernet søkes tatt på alvor, ved at pasientenes identitet pseudonymiseres av en tredjepart kalt tiltrodd pseudonymforvalter.

IPLOS er et informasjonssystem basert på individdata fra søkere og brukere av sosial- og helsetjenesten i kommunene, og et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk. Det forener de muligheter et individbasert informasjonssystem gir med personvernsinteresser – ved at registeret er personentydig, men ikke personidentifiserbart.

Pleie- og omsorgssektoren er en stor og viktig sektor og om lag 200 000 personer mottar til enhver tid tjenester fra denne sektoren, som i 2000 omfattet vel 90 000 årsverk. Samme år var de offentlige utgiftene til pleie- og omsorgstjenesten ca. 45 milliarder kroner. Dette utgjør 36 % av de totale kostnadene til helse- og omsorgstjenestene, og vel 1/3 av kommunenes samlede driftsbudsjett.

Les hele høringsuttalelsen på: www.legeforeningen.no/index.db2?id=20740

Anbefalte artikler