Akupunktur under fødsel kan redusere petidinbruk

Ragnhild Kinge Om forfatteren
Artikkel

Smertestillende midler er i bruk i stort omfang ved alle fødeavdelinger. Slike medikamenter passerer placenta og kan påvirke fosteret. Mange kvinner er opptatt av alternative smertelindringsmetoder, og akupunktur kan være et slikt alternativ. Det er få vitenskapelige undersøkelser av effekten, og det finnes lite dokumentasjon. Metoden tas i bruk i økende grad, og norske jordmødre ved flere fødeavdelinger har lært seg metoden.

Vi har nylig undersøkt om akupunktur i regi av jordmødre under fødselen kan redusere bruken av annen smertelindring (1). Petidin er det medikamentet som blir gitt til flest fødende. En undersøkelse ved vår avdeling viste at vel 50 % av de fødende fikk petidin. Vi valgte å teste om bruken av akupunktur kunne redusere petidinbruken så mye at det tilsvarer at 30 % av de fødende fikk petidin. I tillegg registrerte vi bruk av andre smertestillende midler, varigheten av fødselen, eventuelle forløsende inngrep, barnets vekt og apgarskåre.

Det lot seg ikke gjøre å etablere en placebogruppe. Vi valgte derfor å bruke en randomisert, ikke-blind studiedesign. En gruppe mottok akupunktur (n = 106), en annen ikke (n = 92). En annen kontrollgruppe (n = 92) ble tatt ut fra fødselsprotokollen, og bestod av pasienter som tilfredsstilte de valgte kriterier for studien, men som ikke hadde fått anledning til å delta. Denne gruppen ble sammenliknet med ikke-akupunkturgruppen. «Virkningen av akupunktur» ble målt ved behovet for å få petidin.

Resultatene viste at petidin ble gitt til 11 % i akupunkturgruppen, 37 % i ikke-akupunkturgruppen og 29 % i kontrollgruppen. Bruk av annen smertelindring var også lavere i akupunkturgruppen. Pasienttilfredsheten var høy: 89 av 103 fødende kvinner sa de ønsket akupunktur ved neste fødsel.

Vi konkluderer med at bruk av akupunktur under fødsel førte til reduksjon i bruken av andre smertestillende midler, og at andelen kvinner som ønsket akupunktur ved neste fødsel var høy.

Anbefalte artikler