– Leger er rollemodeller i tobakksarbeidet

Artikkel

Kati Myllymäki

– Å delta i helsefremmende arbeid er en etisk forpliktelse for leger, sier president Kati Myllymäki i World Medical Association (WMA).

– Verdens legeforening har siden 1988 hatt en aktiv tobakkspolitikk. Da tobakksindustrien holdt tilbake og benektet informasjon om helseskadene ved røyking, førte dette til at WMA bad de nasjonale legeforeninger om å ta en ledende rolle i arbeidet mot tobakk, slik at industriens informasjon ble imøtegått, sa Myllymäki på konferansen.

– WMA ønsker at legeforeninger verden over skal spille en aktiv rolle i bekjempelsen av tobakk. De bør ha en tobakkspolicy. Ett konkret eksempel er at legeforeninger forbyr all bruk av tobakk på egne møter, sa presidenten, som mente at leger spiller en viktig rolle i det helseopplysende arbeidet.

– De er rollemodeller når det gjelder holdninger til og bruk av tobakk, sa hun.

– Ikke minst ved arbeidet for en rammekonvensjon om tobakk, har vi sett viktigheten av et sterkt engasjement fra nasjonale legeforeninger og internasjonale legeorganer. Det er i fortsettelsen viktig at nasjonale legeforeninger er pådrivere for å få den enkelte nasjon til å ratifisere rammekonvensjonen om tobakk, sa Myllymäki.

Anbefalte artikler