Strålebehandling bra ved brystbevarende kirurgi

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Ved duktalt carcinoma in situ reduserer strålebehandling risikoen for residiv etter brystbevarende kirurgi. Hormonbehandling synes derimot ikke å ha noen slik effekt.

Etter at man innførte rutinemessige mammografiundersøkelser, oppdages invasiv brystkreft oftere i tidlige stadium. I tillegg kan sykdommen oppdages før infiltrerende vekst har forekommet, slik som ved intraduktalt karsinom. En økende andel av disse pasientene blir behandlet med brystbevarende kirurgi. Nytten av tilleggsbehandling ved slike svulster undersøkes fremdeles i internasjonale studier.

En oppfølgingsundersøkelse av mer enn 1 700 pasienter har studert effekten av stråle- og hormonbehandling ved intraduktale svulster (1). Pasientene ble fulgt i omkring fem år. Radioterapi halverte insidensen av invasive svulster i samme bryst, og reduserte forekomsten av nye, intraduktale karsinomer med nesten 70 %. Pasientene som fikk tamoxifen hadde noe lavere insidens av ikke-invasive svulster.

– Studien understøtter dagens praksis for behandling av duktalt carcinoma in situ i Norge, sier Bjørn Naume ved Radiumhospitalet. – Vi anbefaler som regel strålebehandling etter at det er utført brystbevarende kirurgi. Tamoxifen benyttes vanligvis ikke.

Anbefalte artikler