Rehabilitering av pasienter med ervervet hjerneskade

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Paul J., Eslinger

  Neuropsychological interventions

  Clinical research and practice. 360 s, tab, ill. London: Guilford Press, 2002. Pris USD 50

  ISBN 1-57230-744-7

  Dette er en bok som henvender seg til profesjoner som arbeider innen rehabilitering av voksne pasienter med ervervet hjerneskade, i første rekke psykologer og leger.

  Boken er organisert i tre deler. Første del beskriver det mer teoretiske og empiriske grunnlaget for nevropsykologisk rehabilitering. I denne delen av boken inngår også kapitler som beskriver nevropsykologisk diagnostikk og farmakologisk behandling av kognitive senfølger. Viktig er kapitlet som omhandler design og evaluering innen rehabiliteringsforskning. Del II gjennomgår modeller for behandling av de vanligste nevropsykologiske følgetilstandene etter hjerneskade. I tillegg til modeller for behandling av kognitive funksjoner som språk, oppmerksomhet, apraksi, hukommelse og visuo-perseptuelle funksjoner, beskrives også terapeutiske intervensjoner i forhold til atferdsregulering (eksekutive funksjoner), sosiale dysfunksjoner og emosjonelle forstyrrelser som oppstår primært eller sekundært til ervervet hjerneskade. Del III består av kun ett kapittel hvor redaktøren foretar en kort oppsummering av kapitlene i del II og presenterer noen fremtidsvyer om nevropsykologisk rehabilitering.

  Det er langt mellom bøker som kombinerer en presentasjon av forskning og klinisk praksis innen rehabilitering av nevropsykologiske funksjonsforstyrrelser etter ervervet hjerneskade. Denne bokens styrke ligger i at den nettopp forsøker å integrere forskning og praksis. Et av innledningskapitlene fokuserer på behandlingsforskning, måling av behandlings-effekt og evaluering av behandlingsprogrammer. Boken vil derfor være særlig nyttig for dem som i tillegg til klinisk arbeid ønsker å gjøre forsknings- og utviklingsarbeid innen nevrorehabilitering. Flere av kapitlene er skrevet av kjente navn innen kognitiv rehabilitering, og selv om kvaliteten mellom kapitlene varierer noe, er helhetsinntrykket at boken presenterer oppdatert og relevant kunnskap. Det er prisverdig at boken i tillegg til de kognitive aspektene også omhandler personlighetsmessige, atferdsmessige og emosjonelle konsekvenser av ervervet hjerneskade, da disse ofte viser seg å representere de største utfordringene i rehabiliteringsprosessen og i den videre tilpasning til dagliglivet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media