Ønsker dialog med sosialministeren

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen og Sykepleierforbundet mener at sosialministeren tar feil, når hun i en pressemelding 25.8. 2003 hevdet at forbundene feilinformerer om innholdet i kvalitetsmeldingen, og om ansvarsfordelingen mellom departementene når det gjelder helsetjenesten til eldre.

Regjeringen går i kvalitetsmeldingen inn for å oppheve kravene om at tildeling av plass i sykehjem skal være et enkeltvedtak. Dvs. at det stilles krav til hvordan vedtaket skal fattes og begrunnes, med klagerett for den som mottar avslag. I meldingen vil sosialministeren erstatte denne ordningen med at kun tildeling av tjenestetilbud skal være enkeltvedtak.

Legeforeningen og Sykepleierforbundet mener at det må være et både og – at det stilles krav både til vedtak som gjelder tildeling av institusjonsplass og til vedtak som gjelder innholdet i den tjenesten som skal gis.

Legeforeningen og Sykepleierforbundet har hevdet at de helsetjenester som er omfattet av kvalitetsmeldingen burde ligget under Helsedepartementet og helseministerens ansvar. Legeforeningen mener det er uheldig at forvaltningsansvar for sykehjem og hjemmesykepleie i dag hører under Sosialdepartementets ansvarsområde.

Foreningen er også uenig når sosialministeren hevder at ansvaret for disse tjenestene i dag ligger i Helsedepartementet, og på denne måten skaper usikkerhet om hvem som har ansvaret for sykehjem og hjemmesykepleie.

Det går klart frem av en kongelig resolusjon fra 2001 at forvaltningsansvaret for disse tjenestene er flyttet til Sosialdepartementet. Legeforeningen mener dette forholdet har ført til at helsetjenester innen sykehjem i så liten grad blir belyst i kvalitetsmeldingen. Derfor har forbundene invitert til en dialog med sosialministeren for å drøfte løsningsforslagene.

Anbefalte artikler