Kritisk for eldreomsorgen

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

– En verdig og faglig forsvarlig helsetjeneste til syke og eldre må sikres gjennom en nasjonal standard for kvalitet, bemanning og kompetanse.

Bente Slaatten og Hans Kristian Bakke ønsker en nasjonal standard for kvalitet, bemanning og kompetanse i eldreomsorgen. Foto Lisbet T. Kongsvik

Det sa president i Legeforeningen, Hans Kristian Bakke og forbundsleder i Sykepleierforbundet, Bente Slaatten på en felles pressekonferanse 25. august i år. De to forbundslederne bad helseministeren ta over ansvaret for eldreomsorgen.

Etter å ha gjennomgått innholdet i St.meld. nr. 45(2002 – 2003) Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene, (1) mener begge forbundene at sosialministeren ikke lenger kan beholde ansvaret for helsetjenesten til syke eldre mennesker. – Sosialministeren har i stortingsmeldingen ignorert det helsefaglige aspektet ved tilbudet til pasientene og kan av den grunn ikke beholde ansvaret for helsetjenesten til syke eldre, mener Bente Slaatten.

Bekymret for utviklingen

Begge forbundene har i mange år vært bekymret for utviklingen. Dette er en viktig sak for Legeforeningen, noe som blant annet kommer tydelig frem i foreningens statusrapport om situasjonen i helsetjenesten for eldre Når du blir gammel og ingen vil ha deg …, (2) der det står: «Selv om kapasiteten må økes på flere områder, må fremfor alt kvaliteten bedres og kompetansen styrkes. Bare gjennom en kvalitetsmessig opprustning kan vi få en helsetjeneste for eldre som bygger på respekt og verdighet og styrker de eldres autonomi».

Svakheter

Legeforeningen synes det er positivt at det er lagt frem en stortingsmelding om kvalitet i eldreomsorgen, men at meldingen har store svakheter og langt fra dekker de ønsker Legeforeningen har for en slik melding. Regjeringen går i meldingen blant annet imot å fastsette normer for bemanning. Kvalitetsmeldingen ser ut til å ha glemt at sykehjem er helseinstitusjoner, men ser det som botilbud/sosiale tilbud for gamle.

Kvalitetskartlegging

En kartlegging utarbeidet av Sykepleierforbundet, avslører at det ofte oppstår kvalitetssvikt og faglig uforsvarlige situasjoner i sykehjemmene. Dette er meget alvorlig, med tanke på at en gjennomsnittspasient i sykehjem er 84 år, og har fire aktive diagnoser som krever oppfølging fra lege og sykepleier. Kvalitetsmeldingen tar ikke hensyn til at pasientene har omfattende behov for sykepleie og medisinsk behandling, mener forbundet.

Løsningsforslag

Legeforeningen og Sykepleierforbundet har i et felles brev til Stortingets sosialkomité, helseministeren og sosialministeren lagt frem et løsningsforslag på to punkter:

1. Helseministeren må overta ansvaret for helsetjenesten til syke eldre – også i hjemmesykepleien og i sykehjemmene.

2. Syke eldre må få en nasjonal standard for kvalitet, bemanning og kompetanse som sikrer et verdig og forsvarlig helsefaglig tilbud.

Anbefalte artikler